Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تعارض کار، خانواده- کار در بین زنان شاغل در نهادهای دولتی شهر تبریز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (18 صفحه - از 31 تا 48)

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اشتغال و تعارض کار- خانواده در بین زنان شاغل در نهادهای دولتی شهر تبریز می باشد. جامعه آماری شامل­کلیه زنان شاغل متاهل در نهادهای دولتی شهرتبریز است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 278 نفر تعیین شد. روش نمونه­گیری از نوع نمونه­- گیری تصادفی­ساده می­باشد. ابزار اندازه­گیری پرسشنامه 18 ماده­ای­سنجه چندبعدی تعارض کار– خانواده، کارلسون و همکاران(2000)، برای سنجش میزان شدت تعارض کار- خانواده می­باشد. ضرایب پایایی با آلفای کرونباخ سنجیده شده و نتایج قابل قبولی به دست آمد. هم­چنین اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم­افزار spss 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای آزمون فرضیه­ها از آزمون­های تحلیل واریانس، همسبتگی پیرسون استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان داد تعارض کار- خانواده کلی بر حسب نوع شغل و تحصیلات پاسخگویان متفاوت می­باشد. به طوری که میانگین تعارض­ کار- خانواده کلی در مشاغل خدماتی و تحصیلات زیر لیسانس بیشتر از سایر پاسخگویان می­باشد. میزان همبستگی کنش تعارض کار- خانواده کلی با سابقه شغلی افراد معنادار نمی­باشد اما این میزان همبستگی با درآمد افراد معنادار می باشد و این رابطه یک رابطه معکوس می­باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.