Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل روانی - اجتماعی در بیماران مبتلا به زخم اثنی عشر

نویسنده: ؛ ؛ ؛

کلیدواژه ها : زخم اثنی عشر ،آشفتگیهای روانشناختی ،رویدادهای زندگی ،مهارتهای مقابله‌ای ،حمایت اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : عوامل روانی ،روانشناختی ،حمایت اجتماعی ،رویدادهای فشارزای ،گوارش ،کیفیت روابط اجتماعی ،رویدادهای زندگی ،مرحله فعال ،دستگاه گوارش ،نشانه‌های آشفتگی ،شیوه مقابله بیماران مبتلا ،نشانه‌های آشفتگی روانشناختی ارتباط ،کیفیت روابط ،شیوه مقابله ،رویدادهای فشارزای حاد ،پایان دوره دارو‌درمانی مورد بررسی ،مبتلا ،بیماری زخم ،بیماران مبتلا به زخم ،زخم اثنی‌عشر ،زخم اثنی‌عشر در مرحله ،نشانه‌های آشفتگی روانشناختی ،بیماری زخم اثنی‌عشر ،اثنی‌عشر در مرحله فعال ،اثنی‌عشر ،آشفتگی روانشناختی ،بیماران مبتلا ،مرحله فعال بیماری ،مقیاس کیفیت روابط اجتماعی ،زخم دستگاه گوارش

در یک بررسی مقطعی عوامل روانی-اجتماعی در بیماران مبتلا به زخم اثنی عشر(20- n )و گروه گواه(20- n )که بر اساس متغیرهای سن،جنس و سواد همتا گردیده بودند،در دو مرحله فعال بیماری و سه ماه پس از پایان دوره دارو درمانی‌ مورد بررسی قرار گرفتند.این عامل عبارت بودند از:نشانه‌های آشفتگی روانشناختی،رویدادهای فشار زای زندگی، مهارتهای مقابله‌ای و کیفیت روابط اجتماعی که به ترتیب با آزمونهای SCL-90-R ،سیاهه رویدادهای زندگی،سیاهه‌ مهارتهای مقابله‌ای و مقیاس کیفیت روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج نشان داد که بین بیماری زخم اثنی عشر در مرحله فعال بیماری و نیز در پایان دوره درمان با نشانه‌های آشفتگی روانشناختی ارتباط معنی‌دار وجود دارد.مقایسه دو گروه زنان و مردان بیمار نشان داد که شدت نشانه‌ها در زنان بیشتر از مردان است و پس از پایان دارو درمانی کاهش شدت‌ نشانه‌ها در زنان محسوس‌تر است.همچنین نتایج نشان داد که بیماران،رویدادهای فشارزای حاد(رویدادهای که در مدت‌ 6 ماه پیش از آغاز یا عود بیماری رخ داده است)و مزمن(6 ماه و بیشتر از آن)بیشتری را تجربه کرده‌اند و در مقایسه با گروه‌ گواه،فشار و ناکامی بیشتری را تحمل نموده‌اند.میان بیماران و آزمودنیهای گروه گواه در به کارگیری شیوه‌های مقابله با مشکلات تفاوت معنی‌داری دیده نشد.این بررسی همچنین نشان داد که پس از پایان دوره درمان میزان حمایت اجتماعی به‌ ویژه حمایت والدین از بیماران کمتر و میزان کشمکش آنان با حمایت گنندگان به ویژه با همسر بیشتر و روابط بیماران با والدین سطحی‌تر شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.