Skip to main content
فهرست مقالات

کیفیت زندگی والدین کودکان آزار دیده

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (11 صفحه - از 37 تا 47)

کلیدواژه ها : کیفیت زندگی و الدین ،کودکان آزار دیده ،دانش‌اموزان ،تهرا

کلید واژه های ماشینی : آزار ،کودک ،کیفیت زندگى ،مقایسه میانگین کیفیت زندگى خانواده ،نمره کل کیفیت زندگى ،کودکان آزار ،نمره ،کیفیت زندگی والدین کودکان آزار ،دانش‌آموزان آزار ،مقیاس ،نشانگرهاى اجتماعى کیفیت زندگى خانواده‌ها ،نمره خرده مقیاس روابط زناشویى ،کیفیت زندگى خانواده ،نمرات خرده مقیاسهای روابط زناشویی ،خرده مقیاس ،رفتار ،مادران ،کیفیت زندگی ،پژوهش ،خانواده ،پژوهش بررسى کیفیت زندگى ،تحلیل واریانس براى مقایسه میانگین ،بررسى ،نمرات خرده مقیاسهاى روابط زناشویى ،کیفیت زندگى دانش‌آموزان آزار ،روابط زناشویى ،تفاوت نمره خرده مقیاس رفتار ،واریانس نمره آزار ،بررسى رابطه میان کیفیت زندگى ،آزمون

هدف:این پژوهش به منظور بررسی پیش‌بینی کننده‌های بدرفتاری با کودک در چهارچوب کیفیت زندگی والدینی‌ که کودکان آنها مورد آزار قرار گرفته بودند انجام شد.روش:به همین منظور کیفیت زندگی پدران و مادران 38 دانش‌آموز آزار دیده پسر پایه دوم مقطع راهنمایی از مناطق 3،4،5،6 و 19 مورد بررسی قرار گرفتند و با کیفیت زندگی و الدین 40 دانش‌آموز آزار ندیده از همان مناطق که به صورت گروهی با گروه اول همتاسازی شده بودند مقایسه گردید.داده‌های‌ پژوهش به کمک مقیاس کودک آزاری و ضربه برای جداسازی کودکان آزار دیده و آزار ندیده و همچنین پرسشنامه 192 سؤالی کیفیت زندگی گردآوری شدند.یافته‌ها:نتایج به دست آمده نشان داد که نمره کل کیفیت زندگی و الدین‌ دانش‌آموزان آزار دیده بطور معنی‌داری پایین‌تر از نمره کل کیفیت زندگی و الدین دانش‌آموزانی است که مورد آزار قرار نگرفته بودند.مقایسه نیمرخ دو گروه در خرده مقیاسهای سلامت جسمانی،تحول فردی،روابط زناشویی،روابط والد- فرزندی،رضایت شغلی،رفتار ابتکاری-هنری و اوراقت فراغت تفاوت معنی‌دار دو گروه را آشکار ساخت.در تحلیل‌ رگرسیون با روش گام به گام نشان داده شد که نمرات خرده مقیاسهای روابط زناشویی 45%و رفتار ابتکاری-هنری‌ 29%واریانس نمره آزار را تبیین می‌کردند که آزمون تحلیل واریانس این دو میزان را معنی‌دار نشان داد.نتیجه:کیفیت‌ روابط زناشویی و الدین و رفتار ابتکاری-هنری آنها بیشترین پیش‌بینی کننده‌های بدرفتاری با کودک بودند.

خلاصه ماشینی:

"روش:به همین منظور کیفیت زندگی پدران و مادران 38 دانش‌آموز آزار دیده پسر پایه دوم مقطع راهنمایی از مناطق 3،4،5،6 و 19 مورد بررسی قرار گرفتند و با کیفیت زندگی و الدین 40 دانش‌آموز آزار ندیده از همان مناطق که به صورت گروهی با گروه اول همتاسازی شده بودند مقایسه گردید. این افراد بر پایه گزارش فرزندانشان،نمره آنان در مقیاس کودک‌آزاری و ضربه و با توجه به نمره نقطع برشی که برای این مقیاس تعیین شده بود انتخاب شدند و در دو گروه و الدین دانش‌آموزان آزار دیده و آزار ندیده مورد بررسی قرار گرفتند. (1)- job statisfaction (2)- creative aesthetics (3)- social desirability نمودار(1)مقایسه نیمرخ کیفیت زندگی و الدین دانش‌آموزان آزاردیده با و الدین دانش‌آموزان آزارندیده (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 1-میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی و الدین دانش‌آموزان آزار دیده با دانش‌آموزان آزار ندیده (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2-نتایج تحلیل واریانس مربوط به رابطه متغیر روابط زناشویی و متغیر آزار (به تصویر صفحه مراجعه شود) بررسی رابطه میان کیفیت زندگی و الدین و ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنی‌ها نشان داد که کیفیت زندگی با متغیر شغل پدر رابطه معنی‌دار ندارد،ولی با متغیرهای شغل مادر،تحصیلات پدر،تحصیلات مادر،منطقه آموزشی و وضعیت اقتصادی خانواده رابطه معنی‌دار نشان داد(جدولهای 3 تا 7). بحث همان‌گونه که گفته شد در این پژوهش کیفیت زندگی و الدین کودکان آزار دیده و آزار ندیده به عنوان شاخص عوامل اجتماعی و روانشناختی آنان مورد بررسی قرار گرفته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.