Skip to main content
فهرست مقالات

الگوی مقابله با استرس در معتادین خود معرف: مرکز اعتیاد اصفهان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 63 تا 69)

کلیدواژه ها : فشار روانی ،اعتیاد ،شیوه‌های مقاله با استرس

کلید واژه های ماشینی : معتادان، مقابله، اعتیاد، اصفهان، الگوى مقابله‌اى گروه گواه تفاوت، مصرف مواد، الگوى مقابله‌اى معتادان، الگوی مقابله با استرس، الگوی مقابله‌ای گروه گواه تفاوت، معرف، مرکز اعتیاد اصفهان، رفتار، استرس در معتادان، سبک مقابله، الگوی مقابله با استرس معتادین، الگوى مقابله، مصرف، مقابله‌اى، گروه روانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى، الگوى مقابله با استرس، تعیین الگوى مقابله‌اى معتادان، گروه گواه، روشهاى مقابله‌اى معتادان به الکل، الگوى مقابله با استرس معتادین، الگوی مقابله‌ای معتادین، روش، مقابله‌ای گروه گواه تفاوت معنی‌داری، ارزیابى الگوى مقابله استفاده، الگوى افراد غیر معتاد، پژوهش

هدف:روشهای رفتاری-شناختی ارزیابی استرس و روشهای رویارویی با استرس کیفیت رفتار فرد را تعیین‌ می‌کنند.برای تعیین الگوی رویارویی با استرس در معتادان و دست‌یابی به روشهای مداخله‌ای شناختی-رفتاری و درمان معتادان با این روش،پژوهش حاضر اجرا گردید.روش:آزمودنیها 100 نفر از معتادین خود معرف مرد، مراجعه کننده به مرکز تحقیقات و ترک اعتیاد اصفهان هستند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.گروه‌ گواه بر پایه ویژگیهای فردی،اجتماعی با گروه آزمایش همتا شده و از افراد خانواده و بستگان معتادین انتخاب شدند. ابزار سنجش متغیرها مقیاس مقابله تجدید نظر شده کارور می‌باشد.برای گردآوری داده‌ها نخست یک مصاحبه‌ روانشناختی به منظور جلب اعتماد و همکاری مراجع انجام شد،سپس در قالب مصاحبه پرسشنامه‌ها تکمیل شد. داده‌ها به کمک آزمون t تحلیل شدند.یافته‌ها:نتایج نشان داد که الگوی مقابله با استرس معتادین خود معرف با الگوی‌ مقابله‌ای گروه گواه تفاوت معنی‌داری دارد.الگوی مقابله‌ای معتادین بیشتر روشهای غیر مؤثر(تفر منفی،آرزمندانه، تفکر خرافی و روشهای متمرکز بر هیجان مانند انکار،عدم درگیری ذهنی و رفتاری،استفاده از دارو و دخانیات)و برون‌ریزی عواطف بوده است.نتیجه:با توجه به الگوی مقابله‌ای معتادان که یک روش ناسالم در کنار آمدن با شرایط فشارزاست به نظر می‌رسد که این الگوگرایش به اعتیاد،مشکلات اجتماعی و روانشناختی فرد را افزایش داده و دور باطلی را به وجود می‌آورد.استفاده از روش آموزش سازگاری با استرس می‌تواند در پیشگیری اولیه و ثانویه بیماران‌ مؤثر باشد.

خلاصه ماشینی: "لی15 (1989)بر این باور است که مصرف مواد و الکل و چشمداشت افراد از آنها اختصاصی و موقعیتی نیست و بنابراین ارزیابی مقابله باید دربرگیرنده چگونگی سبک و مزاج فرد باشد. از این رو ارتباط میان متغیرهای سبک مقابله،انتظار از مصرف،جنسیت و میزان مصرف بررسی شده،اما الگوی مقابله‌ای معتادان در (1)- thoits (2)- abrams (3)- niaura (4)- mckee (5)- hinson (6)- wall (7)- cooper (8)- russel (9)- george (10)- evance (11)- dunn (12)- emotion foucused coping (13)- folkman (14)- lazarus (15)- leigh مقایسه با گروه غیر معتاد تعیین نگردیده است. در پژوهش حاضر با توجه به پیشینه پژوهشی مربوط به شیوه‌های رویارویی و رفتار اعتیاد،الگوی کلی معتادان خود معرف تعیین شده و با الگوی گروه همتا و غیر معتاد مقایسه گردیده است. (1)- coping strategies-revised (2)- carver (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 1-مقایسه میانگین نمرات شیوه‌های مقابله با استرس در دو گره معتادان خودمعرف و گروه گواه (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانطور که ملاحظه می‌شود سبک مقابله‌ای معتادان بیشتر از نوع متمرکز بر هیجان شامل پذیرش،انکارو مقابله‌های کمتر مؤثر و غیر مؤثر شامل عدم درگیری ذهنی، عدم درگیری رفتاری،ابزار و برون‌ریزی عاطفی، تکانشوری،تفکر منفی،تفکر آرزومندانه و استفاده از دارو و مواد بوده است. بنابراین امروزه روش درمانی و اصلاح رفتار که برای این افراد توصیه می‌شود روشهای آموزش مبتنی بر حل مسئله است تا آنها به جای شیوه پیشین خود که مصرف مواد است روشها و شیوه‌های کارآمدتر را بیاموزند و جایگزین واکنش‌های کلیشه‌ای(مصرف مواد)نمایند (مارلات5 و گوردون6 ،1985)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.