Skip to main content
فهرست مقالات

تحقیقات قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی: چشم اندازی وظیفه نگر، شخص نگر، و تعامل نگر میان فردی

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : حسابرسان، حساب‌رسی، weiveR gnitnuoccA ehT، قضاوت، hcraeseR gnitnuoccA lanruoJ، تعامل، تحقیقات، ارزیابی، ریسک، حسابداری

خلاصه ماشینی:

"اگرچه تحقیقات مربوط به ارزیابی تداوم فعالیت از تاریخچه‌ای طولانی برخوردار است،ولی یکی ازموضوعات اساسی،که اولین بار،20 سال قبل توسط کیدا(1980)مطرح شد کماکان پابرجاست و آنعبارت است از:با توجه به این‌که حسابرسان می‌توانند بین شرکت‌های موفق و ناموفق تمایز قایل شوند،چرااین دیدگاه در اظهار نظر آنان منعکس نمی‌شود و تا چه حد می‌توان این پدیده را یک موضوع شناخت‌نگر(قضاوت در مقابل انتخاب)در مقابل موضوعات انگیزشی تصور کرد؟ با توجه به این‌که اکثر تحقیقات مبتنی برداده‌های تاریخی در خصوص اظهار نظرهای حسابرسی صورتگرفته‌اند،بنابراین تحقیقات اضافی در مورد قضاوت و تصمیم‌گیری در حسابرسی راجع به تعدیل گزارشمی‌تواند-با سرمایه گذاری روی منافع مقایسه‌ای تحقیقات انجام‌شده با رویکرد تجربی و آزمایشگاهیاستفاده از گروه کنترل،دستکاری عوامل اساسی و آرایش تصادفی-شواهد همگرا و توضیحات بالقوه‌ای را درمورد نتایج تحقیقات مبتنی برداده‌هایی تاریخی فراهم آورد(رجوع شود به لیبی و همکاران،2002). *پی‌نوشت‌ها (*)این کار ترجمه‌ای خلاصه‌شده از اثر زیر است: ,naT gnoT-nuH dna nosleN kraM hcraeseR gnikaM noisiceD dna tnemgduJ dna,nosreP,ksaT A:gniduA ni ,evitcepsreP noitcaretnI lanosrepretnI dna ecitcarP fo lanruoJ A:gnitiduA -41. 12-1:(1)17 yroehT & ecitcarP fo lanruoJ A:gnitiduA selbairav ksat fo noitcaretnI:noisiced nrecnoc gniog s'rotidua ehT. sisylana dna yevrus A:ksir tidua ot sehcaorppa lacitylanA 41-23:(llaF)3 yroehT & ecitcarP fo tceffe ehT:tnemgduj tidua ni saib ycnecer fo noitagitiM. 136-126:(gnirpS)30 hcraeseR gnitnuoccA fo lanruoJ laicnanif fo noitacilppa rieht dna sevitnecni 'srotiduA. ytilairetam no hcraeser emit 'sroines tidua no ksir tneilc dna erusserp eef fo stceffe ehT. 96-81:(1)20 yroehT & ecitcarP fo lanruoJ hcraeser laciripme fo noitargetni dna weiver A. 208-191:(gnirpS)37 hcraeseR gnitnuoccA fo lanruoJ?wonK :gnitidua ni hcraeser noisiced dna tnemgduj latnemirepxE."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.