Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی سلسله مراتب ارزشها در نظام ارزشی مدیران بخش دولتی ایران

نویسنده: ؛

پاییز و زمستان 1384 - شماره 53 و 54 علمی-ترویجی (30 صفحه - از 77 تا 106)

کلیدواژه ها : نظام ارزشی مدیران ،سلسله مراتب ارزشها ،تعهد به قانون و تخصص

کلید واژه های ماشینی : ارزشی مدیران بخش دولتی ،مدیران بخش دولتی ایران ،نظام ارزشی مدیران بخش ،بخش دولتی ایران ،سلسله‌مراتب ارزشها در نظام ،مدیران بخش دولتی ،نظام ارزشی مدیران ،بخش دولتی ،ارزشی مدیران بخش ،نظام ارزشی ،بررسی نظام ارزشی مدیران ،ارزشها در نظام ارزشی ،بررسی سلسله‌مراتب ارزشهای نوجوانان ،سلسله‌مراتب نظام ارزشی مدیران ،تعهد به منافع عمومی ،تعهدات اخلاقی ،ارزشی مدیران ،سلسله‌مراتب ارزشها ،مدیران بخش ،تعهدات اخلاقی و ارزشی ،تعهد به منافع ،بررسی سلسله‌مراتب ،تعهد به مردم‌سالاری دینی ،سلسله‌مراتب نظام ارزشی ،ارزشهای نوجوانان ،تعهد به قانون ،ارزشی مدیران بخش عمومی ،بررسی نظام ارزشی ،معیارهای اخلاقی مدیریت دولتی ،تعهد سازمانی

پژوهش حاضر به بررسی نظام ارزشی مدیران بخش دولتی ایران پرداخته است.در این مطالعه‌ براساس معیارهای گوناگون اخلاقی و ارزشی که شناسایی شده،از معیادهای مطرح شده توسط والدو بهنوان محور اساسی،استفاده شده،و در نهایت با استفاده از نظر خبرگان 51 نوع تعهد اخلاقی و ارزشی‌ کلیدی برای جامعه ایران شناسایی شده است.اسن 51 نوع تعهد بر روی هم نظام ارزشی مدیران بخش‌ دولتی ایرانرا تشکیل می‌دهند.جامعه آمار این تحقیق کلیه مدیران بخش دولتی ایران در سالهای‌ 2831-1831 می‌باشند که با استفاده از روشهای نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی نمونه‌ای به حجم‌ 702 نفر از این‌جامعه انتخاب شده است..اطلاعات مورد نیاز این تحقیق نیز از طریق پرسشنامه محقق‌ ساخته و مصاحبه،گردآوری شده و با به کارگیری روشهای آمار توصیفی و تحلیلی مناسب مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که سلسله مراتب نظام ارزشی مدیران بخش دولتی ایران به ترتیب اولویت عبارتند از:تعهد به کار،تعهد به قانون و تخصص،تعهد به منافع عمومی،تعهد به تحول،تعهد به ملت یا کشور، تعهد به اعتقادات دینی و مذهبی،تعهد به مردم‌سالاری دینی،تعهد به سازمان،تعهد به انسانیت و جهان، تعهد به خانواده،تعهد به منافع گروهی،تعهد به همکاران و تعهد به خود و تعهد به دوستان که پس از بحث و بررسی و با توجه به محدودیتهای تحقیق،پیشنهادهای لازم ارائه گردیده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.