Skip to main content
فهرست مقالات

شعر فلسطین، همگام با «انتفاضه»

(2 صفحه - از 64 تا 65)

کلید واژه های ماشینی : فلسطین، شعر، خالد ابو خالد، انتفاضه، شعر فلسطین، شاعر، سمیح القاسم، عربی، خالد ابو خالد در مسایل، شاعران فلسطینی

خلاصه ماشینی: "در مورد حقیقت و واقعیت شعرفلسطینی و همکاری آن با انتفاضه وهمراه نشدن این شعر با مشکلاتاعراب و همچنین موضع بعضی ازشعرای فلسطینی با ما گفتگوییداشته که با این سئوال آن را آغازکردیم:*شما هیچگونه کار شعری از سال1980 انجام نداده‌اید،چنین به نظرمی‌رسد که از میدان نوآوری به دورمانده‌اید چگونه این مسئله را توجیهمی‌کنید؟ خالد ابو خالد:تنها می‌خواهم یکتوضیح کوچک بر این موضوع داشتهباشم و آن این است که من از پشتکرسیهای خطابه که در دسترس استکارهای شعریم را منتشر می‌کنم،اما ازسال 1978 مجموعه شعری منتشر(به تصویر صفحه مراجعه شود)خالد ابو خالدنکرده‌ام که علت آن موسسات نشر عربی وفلسطینی است که ناشران را فاسدکرده‌اند. من در اینجا اعلام می‌کنم که شعرفلسطین که با انتفاضه همکاری می‌کندشعری است که دو وجه دارد و قبل ازاینکه این دو صورت را بیان کنم دوستدارم اشاره کنم که شعر فلسطین شعریاست که فقط شاعران فلسطینی آن رانمی‌سرایند بلکه شاعران عربی که غم واندوه فلسطینیان را به دوش می‌کشندمی‌توانند اینگونه اشعار را بسرایند. هم اکنون نامهایی وجود دارد کهانتفاضه باعث درخشش این شاعرانشده است این تنها در سالهای اخیرنبوده بلکه قبل از یک قرن و نیم بودهنظرتان چیست؟ خالد ابو خالد:دوست دارم به ایننکته اشاره کنم که شعر فلسطین در اینجزئی از حرکت شعر نو عربی است که درنهایت هنگامی که شکست سال 1967روی داد شاعران فلسطینی هویدا شدند،به این اعتبار که آنها با اوضاع و احوالفلسطینیان به طور مستقیم در ارتباطمی‌باشند."

صفحه:
از 64 تا 65