Skip to main content
فهرست مقالات

اصل ماندگار

(1 صفحه - از 66 تا 66)

کلید واژه های ماشینی : استاد رضا مشعشعی، خط، خوشنویسی، هنر، درویش، زمینه آموزش خط شکسته‌نستعلیق، درویشعبد المجید، آثار درویشعبد المجید، استاد رضا مشعشعیپس، هنرمنداناصل ماندگارگفتگو با استاد رضا، ایران، خطوط شکسته درویشعبد، انجمن خوشنویسان ایران، دست توانای درویش عبد المجیدو، اصل ماندگار، آثار اصیل خوشنویسان، آثار، خط شکسته‌نستعلیق و فراهم، بیاض نویسی، درویش عبد المجیدو شاگردانش، زمره نفایسگنجینه‌های ایران، خفی، رشته خوشنویسی، هنر جویان خوشنویسی، قلم خفی، استاد حسن میرخانی بهره، آثارشان از زمره نفایسگنجینه‌های، دشواریدسترسی به آثار، تحقیق، بدنبالاین جستجوها

خلاصه ماشینی: "وی فارغ التحصیل امور مالی از دانشگاهتهران است مشعشعی درباره تحصیل و تدریسخود در رشته هنری(شکسته نستعلیق)می‌گوید:«عشق به خوشنویسی ارث ارزشمندیبود که از اجدادم به من رسیده بود،چهکه پدر جدم،خود از مریدان درویشعبد المجید بود و بیاضی که از وی بهیادگار مانده،حکایت از چیرگی ویدر خط شکسته دارد و نخستین معلم من(به تصویر صفحه مراجعه شود)نیز،پدرم بود که با راهنمایی ایشان،بهانجمن خوشنویسان راه پیدا کردم و بعدبه خاطر بی توجهی که به خط شکستهمی‌شد و از اواخر دوره قاجار،بهفراموشی سپرده شده بود،به سوی اینرشته خوشنویسی کشیده شدم و با توجهبه ضرورت و نیازی که احساس می‌شدبر آن شدم که دست به تحقیقاتی برایپژوهش و آموزش این خط بزنم و بدنبالاین نیت ملزم شدم که برای دست یافتنبه گنجینه‌ها و منابع موثق،به مطالعه وبررسی آثار کلیه موزه‌ها و کتابخانه‌هاینسخ خطی ایران و خارج از کشور،بپردازم که حاصر این تفحص و جستجوانتشار یک سلسله مقالات و جزوات ودو جلد کتاب در زمینه آموزش خطشکسته نستعلیق و فراهم آوردندو مجموعه از خطوط شکسته درویشعبد المجید(به قلم خفی)ومیرزا غلامرضا اصفهانی(به قلم جلی)همراه با تحلیل و بررسی آثار و تحقیقاتبسیاری که قریب بیست سال بر روی آنمطالعه و تفحص داشته‌ام و آن کتابیاست در مورد زندگی و آثار درویشعبد المجید که در دهه اخیر به تهیهاسلاید و نمونه برداری از آثار ویکوشیده‌ام و آماده انتشار است،بدنبالاین جستجوها بود که توانستیم برایدستیابی به آثار درست و دقیق درویش،و دگر خوشنویسانی که اشتباها آثارشانبنام درویش شناخته شده است،مبناییرا پی‌ریزی کنیم و وجه افتراق و اشتراکآنها را با دلایل مستدل عنوان کنیم و اینراهگشا و زمینه ساز هنر جویانی استتا در آینده بتوانند از سبک و سیاق درستخوشنویسی بهره گیرند و با نظر درست،به کارشناسی و بررسی این آثار بپردازند4 L و برای فراگیری فنون این رشته،به اصلو سرچشمه این خط،رجوع کنند."

صفحه:
از 66 تا 66