Skip to main content
فهرست مقالات

فرانوگرایی

نویسنده: ؛

ارديبهشت 1371 - شماره 83 (4 صفحه - از 20 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : فرانوگرایی ،گرایش فکری ،بحث فرانوگرایی ،فرانوگرایی ریشه در تفکرات ،اسمارت ،فرانوگرایانه ،سیستم اجتماعی ،اندیشه فرانوگرایی ،اندیشه فرانوگرایانه ،علوم انسانی ،اندیشهء فرانوگرایانه ،اندیشهء فرانوگرایی ،نظام و تفکر سرمایه‌داری ،نظام سرمایه‌داری ،اسمارت فرانوگرایی ،فرانوگرایی در بردارندهء ،عصر جدید ،عصر نوگرایی ،جدید ،تفکر سرمایه‌داری ،دانش فرانوگرایانه ،فرانوگرایی می‌باشند ،اندیشهء ،جامعه‌شناسی فرانوگرایانه ،دیدگاه انتقادی ،دیدگاه متفاوت با عصر ،طرح نظری ،فرانوگرایی و جهان‌بینی ،مرحله نوگرایی ،دیدگاه کلنر

بحث فرانوگرایی ریشه در تفکرات علمای علوم‌ انسانی-اجتماعی دهه‌های گذشته داشته ولی به عنوان‌ یک گرایش فکری از دههء 1950 شروع شده و در دههء 1980 و 1990 توسعه اساسی یافته است.در بیشتر رشته‌ها و حوزه‌های علوم انسانی-اجتماعی به عنوان یک‌ گرایش اصلی طرح گردیده و آنها را تحت تاثیر قرار داده‌ است.از این روست که در جامعه‌شناسی گرایش جدیدی‌ تحت عنوان«جامعه‌شناسی فرانوگرایانه»مطرح و علاقمندان به این گرایش در جهت بسط و گسترش آن‌ برآمده‌اند. از آنچه به عنوان دیدگاهها و نظریات فرانوگرایانه به‌ دست می‌آید وجود گرایش‌های متفاوت بوده و بایستی‌ آن را در اولین نظر به عنوان یک تجربهء روشنفکری و سپس‌ یک جهان‌بینی و ایدئولوژی و به عبارتی منطق نظام‌ سرمایه‌داری دانست.و در نهایی‌ترین نگاه آن را به عنوان‌ یک سیستم اجتماعی احتمالی که داعیه حاکمیت جهانی‌ در عصر آتی را دارد تلقی کرد.در این گوناگونی‌ اندیشه‌ای است که لیوتارد فرانوگرایی را چون فکر و دانش،بوردیقا به عنوان سیستم اجتماعی،جیمسن‌ منطق آخرین مرحله سرمایه‌داری،کلراسمارت،و بامن‌ آن را مجموعه‌ای از عناصری چون تجربه،جهان‌بینی،و سیستم اجتماعی دانسته‌اند. به نظر می‌آید که دیدگاه کلنر،اسمارت و بامن به‌ واقعیت نزدیکتر باشد.زیرا بحث فرانوگرایی در حالی که‌ یک بحث روشنفکرانه است و موجب جذب و علاقمندی‌ اذهان خسته از ایدئولوژی و مرام‌های سیاسی تحمیلی‌ می‌شود،می‌تواند یک تجربهء دیگر انسانی روشنفکری بوده‌ و به عنوان ابزاری در تحلیل و بررسی عصر جدید جامعهء غرب مطرح گردد.این امر وقتی عینیت بیشتری می‌یابد که دین و باورهای انسانی و تفکر دینی جایی به خود اختصاص نداده و به عنوان عقب‌افتادگی تلقی گردیده‌ است. زمینه‌های اجتماعی و سیاسی طرح اندیشه‌ فرانوگرایانه بازگو کنندهء جهت‌گیری و ماهیت آن‌ می‌باشد.این گرایش فکری در دورهء بحرانهای گوناگون‌ فکری،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و اخلاقی‌ در نظام سرمایه‌داری‌ و شکست نظام سوسیالیستی رشد کرده و به طور طبیعی‌ متأثر از آن حوادث می‌باشد.به نظر می‌آید اندیشهء فرانوگرایی تلاشی در جهت پاسخ به این بحرانها در نظام‌ جاری سرمایه‌داری می‌باشد.اسمارت معتقد است که‌ انتقال از مرحلهء نوگرایی به شرایط جدید،عامل برجسته‌ شدن تعداد بسیاری از مشکلات بنیادی در جامعه گردیده‌ است. اندیشهء فرانوگرایانه دربردارنده اهداف متعددی است: 1-به لحاظ ماهوی ریشه در وجود بحرانهای نظام و تفکر سرمایه‌داری داشته و در جهت پاسخ‌گویی به آنها 3Lبرآمده است.2-در جهت طرح نظری و ایده‌آلی انسان، جامعه و آیندهء آن جهت گذر از مرحلهء موجود توأم با بحرانهاست.هر چند که این هدف با آنچه به عنوان اصول‌ موضوعه تفکر فرانوگرایی چون«مقابله با کلی گرایی و ایده‌آل سازی است.»مغایر می‌باشد ولی در عمل دچار ایده‌آل‌پردازی شده است.3-هدف سوم طرح یک تفکر جهانی جهت سهولت بیشتر در تهاجم فرهنگی غرب‌ می‌باشد.روشنفکران غربی و وابسته در جهان سوم‌ راههای اصلی انتقال این اندیشه با شعارهای فرانوگرایی‌ می‌باشند.این هدف در عین حال در جهت یکسانی‌ فرهنگی و حاکمیت بخشیدن به اندیشه غربی در سطح‌ جهانی است. اندیشه فرانوگرایی در بردارندهء نکاتی نیز می‌باشد:1-در جهت بیان یک گرایش فکری توأم با وحدت و گریز از گوناگونی است 2-ایجاد کننده ارتباط پیوسته بین گرایش‌های فکری و علمی گوناگون است. 3-در بردارنده یک دیدگاه انتقادی نسبت به وضعیت‌ علوم و معارف موجود می‌باشد.4-انسان در این دیدگاه‌ متفاوت با عصر نوگرایی بوده و در طلب آزادی‌های فردی‌ بیشتری می‌باشد.5-ارائه دهنده دیدگاه انتقادی نسبت‌ به تئوریهای کلان بوده و در عین حال نوعی نسبت‌گرایی‌ را مطرح ساخته است. 6-در جهت طرح مجدد اخلاقیات و مباحث ارزشی در سطوح جزئی می‌باشد.بدین جهت است که اسمارت‌ فرانوگرایی را راهی بسوی گریز از قوانین و اصول بنیادی‌ به ارزشها تلقی کرده است. با توجه به اهداف ارائه شده،گرایش‌های متعدد،و نتایج مثبت،این گرایش در بدو امر ابزاری فکری و سیاسی‌ در جهت اقتدار بیشتر غرب بر دیگر کشور و فرهنگ‌هاست.نظریه جیمسن بازگو کننده این حقیقت‌ بوده و ما را با حقیقت درونی این گرایش که می‌توان آن را یک چارچوب علمی و نظری در تهاجم همه جانبهء فرهنگ سرمایه‌داری قلمداد نمود.در این جهت‌گیری‌ فکری بعضی از روشنفکران تلقی‌های پست مدرنیتی را به‌ منزله نابودی همه اندیشه دینی و فلسفی دانسته و بر اثر طرح نکات منفی اندیشه‌های کلی و ایده‌آلی در جهت‌ تحمیل نسبت گرایی دینی و اخلاقی برآمده‌اند.آنها نسبت گرایی اخلاقی را رمز بقای سیستم آتی‌ سرمایه‌داری دانسته‌اند.

صفحه:
از 20 تا 23