Skip to main content
فهرست مقالات

نظیره پردازان خمسه نظامی

نویسنده:

(4 صفحه - از 30 تا 33)

خلاصه ماشینی:

"ب-مخزن‌الاسرار قران السعدین امیر خسرو دهلوی به پیروی ازمخزن‌الاسرار نظامی در 688 هجری سروده شده وموضوع آن مثنوی عرفانی-تاریخی است درچهار هزار بیت. آغاز: بسم خمسۀ الرحمان الرحیم خطبۀ قدس است به ملک قدیم روضةالانوار،سومین مثنوی از مثنوی‌های پنجگانۀخواجو کرمانی در برابر مخزن‌الاسرار نظامی،درمطالب عرفانی در یک مقدمه و 20 مقالت و یک خاتمه کهبه سال 743 ه‍ در 2200 بیت به پایان رسیده است. آغاز: {Sبسم الله الرحمان الرحیم#تاج کلام است و کلام قدیمS}مشاهد(کتاب مشاهد)،نخستین مثنوی از ستۀ شاهداعی شیرازی(قرن نهم)در عرفان،به پیرویمخزن‌الاسرار نظامی،در پیرامون 580 بیت که در سال836 ه‍ سروده شده است. صفات العاشقین،گویا دومین مثنوی هلالی جغتاییشاعر قرن دهم است به بحر هزج در 1237 بیت و حاویمطالب عرفانی که گویا در برابر مخزن‌الاسرار نظامی ومطلع الانوار امیر خسرو دهلوی سروده است:آغاز: {Sخداوندا دری از غیب بگشای#جمال شاهد لا ریب بنمایS}مخزن مثنوی غیاث‌الدین سبزواری طبیب در تتبعمخزن‌الاسرار در قرن دهم. آغاز: {Sبسم الله الرحمان الرحیم#موج نخست است ز بحر قدیمS}مثنوی مخزن‌الاسرار از مکتبی شیرازی در قرن دهم. آغاز متن: {Sبسم الله الرحمان الرحیم#نص صحیح است و کلام حکیمS}مثنوی خردۀ کاشانی به تقلید از مخزن‌الاسرار نظامی. دولت بیدار از شیدا اکبر آبادی(متوفی 1062)دربرابر مخزن‌الاسرار نظامی،آغاز: {Sبسم الله الرحمان الرحیم#آمده سرچشمۀ فیض عمیمS}دیدۀ بیدار مثنویی است عرفانی،در عشق صوفیانه ازشفایی اصفهانی(در گذشتۀ 1037 ه‍)در برابرمخزن‌الاسرار نظامی در پیرامون 2100 بیت. مظهر آثار(-مظهر الاسرار)مثنویی است عرفانی ازجهانگیر هاشمی که در برابر مخزن‌الاسرار نظامی ومطلع الانوار امیر خسرو دهلوی،و بیشتر پیروی ازتحفةالاحرار جامی سروده شده است. جنةالثمار،مثنویی است در ششصد و چهل بیت،کهعبدی بیگ شیرازی شاعر قرن دهم در برابر لیلی ومجنون نظامی سروده است."

صفحه:
از 30 تا 33