Skip to main content
فهرست مقالات

راه قحطی زده

نویسنده:

(2 صفحه - از 58 تا 59)

خلاصه ماشینی:

"آزار و کودک نابغۀ پدری بیکار که بازرگانی جزءاو سختکوش است داستان کودکی جذابی را تعریفمی‌کند که در آن حد و مرزی میان دنیایآدمیان و ارواح وجود ندارد،دنیایی مملو از خشم،آشفتگی،سختی و فقر،و زیبایی محض،مراسم نامگذاریآزارو و نیز همچون فلاکوتی برای بار دوم بعد ازبازگشت نافرجام به دنیای ارواح انجام می‌گیرد. اما هرگز در هیچ یک از آثار پیشین وی و یاهر اثر افسانه‌ای دیگر در این موضوع چنین تام و با عظمتجمع‌آوری نشده بود. در این اثر او با نگرشی که نهتخیلی است و نه افسانه‌ای با نگاهی استثنایی به تجسمروحی می‌پردازد که به آسانی از دیوار زندگی می‌گذرد وبطور فیزیکی نهان و آشکار را به هم مربوط می‌کند و موفق می‌شود که خود را از چنگال آفرینش ناتوان رهاییبخشد. در این داستان آنچه که می‌یابیم تلاشی نیست برای بهتصویر کشیدن حقیقتی نوپا که تاریخی گذرا آن را مانندحقیقتی سحرآمیز از شکل انداخته است،بلکه تفسیریاست از یک هستی تغییر ناپذیر که جوانه‌های تغییر یافتهتاریخ به آن پیوسته است. بن اوکری با درد و رنج آشنا است اما همانطور که«مارشرا»می‌گوید او متوجه شده که کار اصلی‌اش درلندن نوشتن است و به خود جرئت داده تا به خلق اثردیگری بپردازد تا به بوتۀ آزمایش گذاشته شود. این بعد راستین جهانی به دلیل ستیزقدرتمندان و نیروهای دروغین موفق بهگسترش و توسعه نشده است،لذا شاهدیمکه بسیاری از آثار ادبی پس از مرگخالق اثر،شهرت جهانی یافته است و چهبسیار ابداعها و نوآوریهایی که بدینسرنوشت گرفتار شده‌اند،نیروهایدروغین برخورد کینه‌توزانه وخصمانه‌ای با خالق اثر داشته‌اند."

صفحه:
از 58 تا 59