Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین مبانی حقوق بشر

نویسنده:

(2 صفحه - از 14 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : تبیین مبانی حق بشر ،حق ،مواد اعلامیه حق بشر تنظیم ،اعلامیه حق بشر ،انسان ،حق بشر ،مکتب ،تبیین ،قانون ،حق طبیعی ،تنظیم ،بحث تبیین مبانی حق بشر ،مبانی حق بشرموضوع بحث تبیین ،حق بشرموضوع بحث تبیین مبانی ،بشرموضوع بحث تبیین مبانی حق ،مکتب حق طبیعی ،انسان‌شناسی ،اعلامیه حق بشر سازمان ملت ،تقی مصباح یزدیتبیین مبانی حق ،کننده اعلامیه حق بشر ،اعلامیه حق بشر و عضو ،تنظیم کنندگاناعلامیه حق بشر ،اساس مکتب حق طبیعی ،اعلامیه حق بشر در فرانسه ،مشترک ،مکتب مبتنی برمکتب حق ،فلسفه حق ،اصل ،بینش اسلامی ،مکتب حق

خلاصه ماشینی:

"به هر حال سؤال می‌شود که آیا شمامبنایی برای این حقوق قائل هستید یا نه؟اگر هستیدبر اساس کدام مکتب فلسفۀ حقوق این مبناها را می‌پذیریدو این حقوق را اثبات می‌کنید،و اگر قائل نیستید-کهظاهرا هم قائل نیستند-باید ملتزم باشید که مواد ایناعلامیه اموری ثابت و همگانی نخواهد بود. پس سعادت اخروی را فراهم کند بهعبارت دیگر گرچه تضمین سعادت اخروی جزء اهدافحقوق نیست،حقوق به عنوان علم مربوط به جامعه،در صدد است تا روابط اجتماعی را در این جهان تنظیمکند ولی از آنجا که این روابط تابع یک سلسله ارزشهاییاست که تنها بخشی از نظام ارزشی یک جامعه را تشکیلمی‌دهد و بر اساس بینش اسلامی و در دستگاه ارزشیاسلامی ارزشها از همدیگر منفک و جدا نیستند. یکی از اصول و مبانی حقوق بشر از دیدگاهاسلامی این است که باید قوانین اجتماعی و کلیه حقوقاین جهانی مقدمه‌ای برای تحقق آرمانهای بلند و والایانسانی باشد. اگر منظور از تنظیم حقوق بشر و بیان حقوق بشر ایناست که یک جهتی،جهت مشترک و تقاربی بین ملتها پیداشود این کار ارزشمند خواهد بود اما اگر به عنوان اینکهما یک سلسله حقوق و قوانین ثابت و فراگیر وابدی را می‌خواهیم مطرح کنیم که بر تمام قوانین موضوعۀتمام ملل در سراسر تاریخ حاکم باشد چنین ادعایی با اینگرایش سازگار نیست. قوانین جهان شمول و جاودانه در صورتی متصوراست که ما بپذیریم انسانها داری ماهیت و فطرت واحدیهستند و همۀ آنها نیازهای مشترکی دارند و این نیازهاشامل نیازهای معنوی و روحی هم می‌شود و بر اساساحصای این نیازها بهترین راه ارضاء را که شامل بیشترینانسانها در بیشترین زمانها بشود باید یافت و به عنوانمواد اعلامیۀ حقوق بشر تنظیم کرد."

صفحه:
از 14 تا 15