Skip to main content
فهرست مقالات

نظریه تهی در عرفان بودایی

نویسنده:

(4 صفحه - از 16 تا 19)

کلید واژه های ماشینی : بودا، مکتب، خیال، هستی، نظریه تهی در عرفان، نسبی، واقعیت، خواب، سوباوه، دین، ذاتی، ظهور، آیین، حقیقت، جهان، نظریه تهی در مکتب، فلسفۀ، مطلق، نفی، آیین بودا، اندیشۀ، علت، نظریه تهی در عرفان بوداییدکتر، نظریه تهی در عرفانبودائی، ظاهر، میل، مکتب نگارجونه با خیالانگیزبودن جهان، واقعیت مطلق، عدم واقعیت پدیده‌های جهان، محققان اندیشۀ تهی

خلاصه ماشینی: "به این ترتیب حرارت که منوط بهعلت و شرایط خود است و برای هستی خود وابسته بهچیزهای دیگر است،به هیچ درو نمی‌تواند طبیعت ذاتی(سوباوه)آتش باشد در نتیجه،اگر آتش را در نظربگیریم،فقط آن صفتی-اگر صفتی داشته باشد-که درسه نقطۀ زمان(گذشته،حال و آینده)از آن منحرفنمی‌گردد و از عدم قبلی به وجود نمی‌پیوندد و برایهستی خود متکی به دیگران نیست،می‌تواند طبیعتخود آن(سوباوه)به شمار آید. او دراین رساله قانون ترتب علی و معلولی را به نقد می‌کشد وبا تیشه زدن به ریشۀ مکاتب بودایی و برهمنی و استفادهاز تناقضات آنها بر علیه یکدیگر می‌گوید:آنچه که نسبیو متعین است،وجود ذاتی سوباوه( avahb-avs )نمی‌تواند داشت،و چون فاقد وجود ذاتی است پس عاجزاز هر گونه پیدایش و تولید است و نه وحدت هست،نهکثرت،و نه تسلسل لحظات پی در پی وجود،زیرا آنچه کهاین مقولات باطل استوبرای اثبات این مبحث ناگورجونامتوسل به مثال«دانه و نهال»می‌شود:دانه و نهال ظهورواقعی ندارند،زیرا آنها دگرگونیهای پیشین مراتبگیاهی بشمارند،آنها معدوم نیز نمی‌گردند چه انهدامآنها،مساوی با پیدایش دانه و گیاه دیگر است،آنان ثابتو لا یتغیر نیز نیستند،چون همه چیز در تغییر و تبدیل و دگرگونی است. »یعنی برای آنکهمعلولی پدید آید ضروری است که علتی وجود داشتهباشد ولی حال که اشیاء تهی‌اند و خالی از هر گونه جوهرهستی،دیگر چه علتی،پدید آورندۀ چه معلول خواهدبود؟ و چه امری به واسطۀ چه امر دیگر پیدا خواهد شد؟پسسلسلۀ علل،پدیده‌هایی هستند متکی بر هیچ و قانونعلیت و گفتن اینکه:«چون آن نباشد این نیز نبود»پوچاست،زیرا«آنی»وجود ندارد تا«این»از آن موجود شدهباشد."

صفحه:
از 16 تا 19