Skip to main content
فهرست مقالات

موج نو در تئاتر عرب

نویسنده:

(2 صفحه - از 46 تا 47)

کلید واژه های ماشینی : تعزیه، تئاتر، عرب، هنر، نمایش، امام، تئاتر عرب، نمایشنامۀ، تئاتر بومی در جهان اسلام، امام حسین ( ع )

خلاصه ماشینی:

"هنرمندان عرب دقیقا همان شیوه‌ای که ما در ایران خودتجربه کرده بودیم یعنی آثار نمایشنامه نویسان بزرگتجربه کرده بودیم یعنی آثار نمایشنامه نویسان بزرگغربی را به زبان عربی اقتباس می‌کردند و با برداشتیآزاد،آن را به روی صحنه می‌بردند که طبعا این نوعکارها قشر معینی را مخاطب قرار می‌داد و با توجه به اینکهاین نمایشنامه‌ها برگرفته از مسایل جهان غرب بودند و دراین انتقال و برداشت طبعا مسایل خام،ناپخته و غیر قابلپذیرش برای مردم عرب در آنها گنجانیده می‌شد و بهجای تشویق و ایجاد کشمکش و جهت دادن به آنها،تماشاچیان مأیوس،سرخورده و سرگردان می‌شدند و اینیعنی هنر بی‌پایه و پایگاه،هنری که هنرمند و مخاطبانخود را ندارد و در نتیجه همان مقولۀ هنر برای هنر راتداعی می‌کند،در اصل تئاتر غرب که ناآشنا با واقعیتهایاجتماعی و فرهنگی جهان عرب بود بدین شکل واردمعرکه می‌شود و حتی بر خلاف استفادۀ هنری که در غرباز آن می‌شد در کشورهای عربی در بعد سرگرمی و رفع ودفع کننده خستگی گروه خاصی مطرح شد. (5) تعزیه به خاطر شکل و محتوای جهانی خود،حرکتهایتئاتری جهان را متأثر کرده و در گوشه و کنار دنیا موجبپیدایش گرایشهایی شده است که برجسته‌ترین آن دربعد فلسفی همان تعزیه‌گرایی در کشورهای عرب و اسلامیاست که نمایشنامه نویسان بی‌شماری با الهام و اقتباس ازتعزیه و استفاده از ایده‌ها و قهرمانان آن،دست به خلقآثاری می‌زنند که در آنها معضلات پنهان اجتماعی و یاگره‌های کور سیاسی را مطرح می‌کنند."

صفحه:
از 46 تا 47