Skip to main content
فهرست مقالات

مسیحیت و مواجهه با فلسفه غرب

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(4 صفحه - از 6 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : مسیحیت، فلسفه، خدا، الهیات، مذهب، روم، غرب، ارتدوکس، دین، متالینوس

خلاصه ماشینی:

"بنابراین اگر چه همۀ ما زبان و بیان اخلاقیواحدی داریم اما به نظر من اتحاد بین ما،مشکل است. برای اینکه درک این مسأله نیاز به شهودشخصی دارد و هر شخصی تصور خاص خودش را داردو اگر درست بیندیشیم درمی‌یابیم که این یک اغتشاششخصی دربارۀ دین است. ولی نمی‌توان تصور کرد که جهان،جهان الحادی است؛زیرا این کار فایده‌ای ندارد ولیمسیح(ع)اگر کسی چیزی بنویسد که حقیقت نداشتهباشد،ما متون مذهبی خودمان را داریم و می‌توانیم بااستناد به آن به مسائل مطرح شده پاسخ بدهیم. کیهان فرهنگی:نظرتان دربارۀالهیات آزادیبخش چیست؟آیا شما دراین زمینه اقدامی کرده‌اید؛مانندکارهایی که در آمریکای لاتین انجامگرفته است؟ متالینوس:من در این باره کتابی نوشته‌ام با نامالهیات آزادی و رهایی بخش»،زیرا ما در سنتخودمان الهیات آزادیبخش داریم. زیرا در دیانت مسیحی برای بهدست آوردن آزادی،راهی شرعی وجود دارد که عبارتاز،الهیات آزادی است که از طیق روح و طبیعتروحانی به دست می‌آید،نه از طریق مارکسیسم وانقلاب مارکسیستی. کیهان فرهنگی:نظر شما در مورددنیا و آخرت چیست؟ متالینوس:بر اساس آموزش علوم الهی و ایمان کلیما،بین زندگی این دنیا و جهان آخرت رابطه و تداوموجود دارد و از طریق زندگی در این دنیاست که ماامکانات زیست خود در جهان دیگر را فراهم می‌سازیم. ولی ما در مذهب،موجودیت دیگر و درزندگی سیاسی موجودیت دیگری داریم و این درکارتدوکس از ارتباط مذهب و زندگی سیاسی است. کیهان فرهنگی:اگر صحبتی برای مردم کشورما دارید لطفا بفرمایید؟ متالینوس:پیش از هر چیز باید احترام قلبیخودم را نسبت به مهمان‌نوازی و صمیمیت فوق‌العادۀمردم کشور شما،در سال گذشته ابراز کنم."

صفحه:
از 6 تا 9