Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه روابط متقابل ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی در محیط کار

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 19 تا 28)

کلیدواژه ها :

اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ،ویژگی های شخصیتی ،محیط کار

کلید واژه های ماشینی : کارکنان، استرس شغلی در محیط کار، اضطراب، استرس شغلی، پیش‌بینی عزت‌نفس پائین کارکنان، متغیر، ضرایب همبستگی نیمه تفکیکی، روانی، شخصیتی و استرس شغلی، پیش‌بینی استرس شغلی

مقدمه: کاربرد روان شناسی در محیط کار یکی از حوزه های مطالعاتی جدید در کشورمان است. بنابراین یافته های علمی دقیق در این حوزه می تواند موجب ارتقا عمکرد شغلی کارکنان شود .به همین منظور پژوهش حاضرتلاش کرده است تا به مطالعه روابط متقابل ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی در محیط کار بپردازد، چرا که عملکرد شغلی فرد را بصورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی می باشد، به این منظور تعداد70 نفر از کارکنان شرکت برق خراسان با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند . ابزارهای به کار گرفته شده عبارت بودند از: آزمون اضطراب کتل ، پرسش نامة تیپ (A-B )راتوس ، پرسش نامة عزت نفس کوپراسمیت « فرم تجدید نظرشده برای بزرگسالان » و مقیاس استرس شغلی کودرون که در یک دوره زمانی 45 روزه در نیمه دوم سال 1382بصورت گروهی بر روی کارکنان مذکور اجرا شدند.نتایج: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نیز نشان داد که از بین متغیر های مورد مطالعه ، اضطراب کل در سطح معنی دار ( 000/0) و تیپ( A-B ) درسطح معنی دار 32% بیشترین سهم را در پیش بینی استرس شغلی داشته اند .ضمن اینکه متغیر اضطراب آشکار دارای بیش ترین سهم در پیش بینی عزت نفس پائین کارکنان شرکت مزبور بوده است.ارتباط آماری معناداری بین سطح تحصیلات افراد و وجود اختلالات روانی مشاهده گردید, به طوریکه هر چه سطح تحصیلات افزایش می یافت، مقدار این اختلالات نیز افزایش پیدا کرده بود. میزان اختلالات روانی در این مطالعه با میزان کشوری آن 21% اختلاف آماری معنادار دارد و میزان ابتلای در این دانشگاه بالاتر از میزان کشوری آن بوده است. بحث: با توجه به یافته های این تحقیق, مسئولیت‌سیاستگزاران و برنامه ریزان بهداشتی کشوردررابطه با تد.وین برنامه های اجرای بهداشت‌روان را بیش‌از پیش نمایان می سازد.

خلاصه ماشینی:

"از آنجا که روان شناسان در کشور ما علاقة کمتری به پژوهش در محیط های صنعتی و شغلی نشان داده اند و به دلایل متعدد در این قلمرو شاهد پژوهش های محدود واندکی بوده ایم‌، لذا در پژوهش حاضرتلاش شده تا بررسی روابط متقابل ویژگی های مهم شخصیتی (اضطراب کل،پنهان وآشکار، تیپ( A-B)، عزت نفس) Role conflict and ambiguity Job Satisfaction Sexual Dysfunction در میان کارکنان شرکت برق استان خراسان مورد بررسی قرارگیرد. جدول 4 - ضرایب بتا ، میزان t، سطح معناداری و ضرایب همبستگی نیمه تفکیکی پس از خارج کردن متغیرهای اضطراب کل و تیپ( A-B) از معادله‌ رگرسیون نام متغیر ضرایب بتا t سطح معنا داری(p) همبستگی نیمه تفکیکی اضطراب پنهان 003/0 017/0 987/0 002/0 اضطراب آشکار 119/0 620/0 538/0 770/0 عزت نفس 119/0- 17/1- 244/0 144/0- جدول شماره 5 میزان R2 , R وR2 تعدیل یافته را در ارتباط با متغیرهای پیش بین برای استرس شغلی نشان می دهد. اگر چه هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی تأثیرمتغیرهای روان شناختی براسترس های شغلی کارکنان بود‌،اما از آنجا که نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که درمیان کلیة متغیرهای مورد مطالعه‌، متغیر عزت نفس با متغیرهای دیگر همبستگی منفی معنادار دارد ، لذا تصمیم گرفته شد با استفاده از روش تحلیل رگرسیون گام به گام میزان تأثیر سایر متغیرها برعزت نفس کارکنان مورد تحلیل قرار گیرد . تحلیل رگرسیون گام به گام در ارتباط با متغیر ملاک عزت نفس که با سایر اندازه های روان شناختی در این پژوهش همبستگی منفی داشت ، نشان داد که از میان کلیة متغیرها ، متغیر اضطراب آشکار اساسی ترین سهم را در پیش بینی و تبیین عزت نفس پائین کارکنان دارا می باشد ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.