Skip to main content
فهرست مقالات

ررسی تاثیر آشنا سازی بیمار با کارکنان و محیط اتاق عمل در روز قبل از عمل جراحی توبکتومی بر اضطراب قبل از عمل جراحی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

کلیدواژه ها : اضطراب قبل از عمل ،جراحي ،آزمون اضطراب هاميلتون ،آزمون خودسنجي اضطراب زونگ ،توبكتومي

کلید واژه های ماشینی : عمل جراحی ،کارکنان ،اضطراب ،عمل جراحی توبکتومی بر اضطراب ،اتاق عمل ،بیمار ،تاثیر آشنا ساز بیمار ،توبکتومی ،ساز بیمار با کارکنان ،اعمال جراحی ،کارکنان و محیط اتاق عمل ،میانگین نمره آزمون زونگ ،تست زونگ تست زونگ زونگ ،کاهش اضطراب ،میانگین نمره اضطراب هامیلتون ،تست هامیلتون تست زونگ تست ،اتاق عمل و کارکنان ،میانگین نمره آزمون اضطراب هامیلتون ،اضطراب هامیلتون در گروه شاهد ،نمره آزمون زونگ در گروه ،سنج اضطراب زونگ ،آزمون ،آشنا ساز بیمار ،نمره اضطراب هامیلتون در گروه ،آزمون اضطراب هامیلتون و آزمون ،دارو ،آزمون زونگ در گروه شاهد ،عمل جراحی با اتاق عمل ،میانگین نمره اضطراب گروه شاهد ،عمل

مقدمه : بیمارانی که کاندید اعمال جراحی هستند ، اضطراب زیادی را در دوره زمانی قبل از عمل جراحی تجربه می کنند. تاکنون مطالعات بسیاری درزمینه کاهش اضطراب قبل ازعمل جراحی انجام شده است وروش های مختلفی اعم ازدارویی و غیر دارویی تحت ارزیابی قرار گرفته است . یکی از این روش ها آشنا سازی بیمار با محیط اتاق عمل و کارکنان در روز قبل از عمل جراحی می باشد . در این مطالعه میزان تاثیر این روش مورد ارزیابی قرار گ رفت .روش کار : در این مطالعه تمام افراد کاندید عمل توبکتومی در شهرستان تربت جام 52 نفر در یک دوره زمانی 18ماهه در سال های ( 79-1378) به صورت تصادفی به دو گروه 26 نفره تقسیم شدند. گروه آزمون ، روز قبل از عمل جراحی با اتاق عمل و کارکنان و تجهیزات آن آشنا شدند ، سپس هر دو گروه نیم ساعت قبل از ورود به اتاق عمل توسط یک روان شناس تحت آزمون اضطراب هامیلتون و آزمون خود سنجی اضطراب زونگ قرار گرفتند .نتایج : میانگین نمره اضطراب هامیلتون در گروه شاهد( 58/22) و در گروه آزمون( 77/17) به انحراف معیار( 88/9 )بود ، که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشت . میانگین نمرات آزمون زونگ درگروه شاهد( 69/45 ) انحراف معیار( 44/10 )ودرگروه آزمون( 54/40)، با انحراف معیار (79/9 ) بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشت . میزان همبستگی دو آزمون هاملیتون و زونگ( 83/0) می باشد .بحث : با توجه به عدم تفاوت بارز در میزان اضطراب بیماران در دو گروه ، پیشنهاد بازدید از اتاق عمل و آشنایی با کارکنان به منظور کاهش اضطراب در جمعیت مورد تحقیق مناسب به نظر نمی رسد .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.