Skip to main content
فهرست مقالات

شعر

نویسنده:

(1 صفحه - از 23 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : مردان سبزی، مردان سبزی به باغ تماشا، آسمان، باغ، مردان سبزی در آتش نفس، نسیمی، پنجره، قساوت نان، تماشایی‌ها، بغض خاک

خلاصه ماشینی: "بغض خاکمن به یک احساس خالی دلخوشممن به گلهای خیالی دلخوشمدر کنار سفره اسطوره‌هامن به یک ظرف سفالی دلخوشمسر نهم بر بالش زانوی خویشبا همین افسرده حالی دلخوشممثل بغض خاک و اندوه کویربا خیال آبسالی دلخوشمدر هجوم رنگ، در فصل صدابا بهار نقش قالی دلخوشمآسمانم:حجم سبز یک قفسبا غم آسوده بالی دلخوشمگرچه اهل این خیابان نیستمبا هوای این حوالی دلخوشمکوهمن کیم؟رهگذر کوچه تنهایی‌هاروح تنهایی و مجموعه شیدایی‌هاوسعت مشرق خورشیدی روی تو کجاستکه به تنگ آمدم از این همه یلدایی‌هامثل یک کوه شکستیم و نشستیم ولیباز با ماست همان صبر و شکیبایی‌هاآسمان هم نظرش این است:آبی‌تر نیستعشق از چشم تو با آن همه شیدایی‌هاغرض از عمر بود دیدن رویت، ورنهمن و یک عمر ندامت، من و رسوایی‌هابه زمین خوردم و افتادم برخیز و بیاگاه گاهی به تماشای تماشایی‌هاگرچه افتادم در کسوت درویشی‌هاگرچه تن دادم با خلوت بودایی‌ها،باز خشنودم، باور کن، خشنودم بازبه همین کنج غم و گوشه تنهایی‌هابه هوای تو مرا شور غزل در سر بادکه بهانه تویی از این سخن آرایی‌هاغزل درختبارانباران تند صبح بهار استدر بهت سرد و ساکت کوچهبارانمثل صدای خیس خداحافظی رهاستدستی عبوس پنجره را بستتنها درختدر زیر چتر ساده دستانشدر کوچه ایستاده وآرامصبح بهار رابه تماشاستای کاشمن هممثل درختدر خاک ریشه داشته باشمتا در پناه ساده دستانمهمواره برقرار بمانمبی‌آنکه از کسیاندیشه داشته باشم."

صفحه:
از 23 تا 23