Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد استنتاج منطق فازی در مطالعات برنامه ریزی و توسعه منطقه ای

نویسنده: ؛

نیمه دوم سال 1384 - شماره 17 علمی-پژوهشی (24 صفحه - از 39 تا 62)

کلیدواژه ها : توسعه ،برنامه‌ریزی منطقه‌ای ،منطق فازی و سیستمهای فازی

کلید واژه های ماشینی : هرکدام از مؤلفه‌های اولیه ،توسعه اجتماعی ،مؤلفه ثانویه توسعه ،توابع عضویت مربوطه ،ثانویه ،مؤلفه ثانویه ،پایگاه داده ،نظریه مجموعه‌های فازی ،زبانی و توابع عضویت ،توسعه انسانی ،متغیر زبانی ،پایگاه قانون ،برنامه‌ریزی و توسعه ،مقادیر نرمال ،مقدار زبانی ،فرآیند استنتاج ،اولیه ،توسعه‌یافتگی کلی ،ضعیف ،مؤلفه‌های اولیه ،مؤلفه‌های اولیه و ثانویه ،عضویت مربوطه ،درجه عضویت ،مقادیر زبانی ضعیف ،مؤلفه‌های ثانویه ،مؤلفه اولیه ،منطق فازی ،استنتاج فازی ،مجموعه‌های فازی ،توابع عضویت

اهمیت و ضرورت دیدگاهها و تحلیلهای منطقه‌ای در برنامه‌ریزیهای توسعه‌ای را از طرفی می‌توان‌ ناشی از لزوم تعادل و توازن منطقه‌ای در برنامه‌های توسعه دانست و از طرف دیگر به نقش و کارکردی‌ نسبت داد که در شناسایی نابرابریها و ارائه راهکارهایی در جهت نیل به توازن و عدم تمرکز در تصمیمها و تخصیص ایفا می‌کنند.سهم عمده‌ای از موفقیت مطالعات این رشته نیز در گرو روشهایی نظیر تکنیکهای‌ چند متغیره آماری و روشهای ارزیابی چند معیاره( MCA )،انعطاف‌ناپذیری رویکردهای متعارف‌ کمی و مقید بودن و لزوم رعایت پیشفرض‌های اغلب غیرقابل تأمین یا کنترل در روشهای آماری، لزوم بهره‌گیری از رهیافتهای نوین و جست‌وجو برای یافتن روشهای مفیدتر و مناسبتر را به ضرئرتی‌ غیرقابل انکار و اجتناب برای تحقیقات این رشته‌ها محققان علوم تبدیل کرده است. منطق فازی و استدلال تقریبی را می‌توان به دلیل توانایی بررسی و صورت‌بندی ریاضی مفاهیم نادقیق‌ و ناخوش تعریف،شبیه‌سازی نحوه استدلال و تصمیم‌گیری انسانی،همچنین امکان و اجازه شبیه‌سازی‌ پویایی و عدم قطعیت یک سیستم بدون نیاز به توصیفات ریاضیاتی مفصل در شرایط و موقعیت‌هایی که‌ ریاضیات متعارف چندان کارایی ندارد،از جملهء این‌گونه رهیافتهای نوین به حساب آورد. مقاله حاضر با بهره‌گیری از سیستمهای استنتاج فازی( FIS )و براساس اطلاعات بیش از 051 متغیر مختلف در رابطه با جوانب متعدد توسعه،به تحلیل توسعه‌یافتگی شهرستانهای نه‌گانهء استان بوشهر پرداخته است.به این منظور مدلی سه مرحله‌ای برای تحلیل سطوح و مؤلفه‌های متعدد انسانی(اجتماعی و فرهنگی)و فیزیکی(اقتصادی و زیربنایی)توسعه،به کمک نرم‌افزار MATLAB طراحی و با به‌کارگیری روش استلزام ممدانی برای استنتاجات فازی مربوطه،اجرا گردیده است. در پایان براساس نتایج به دست آمده،وضعیت موجود توسعه استان تشریح و پیشنهادهایی نیز برای‌ ادامه کار و انجام مطالعات تکمیلی ارائه شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.