Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر ارتباط بین ویژگی های فردی مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 29 تا 42)

کلیدواژه ها :

خلاقیت ،مدیریت تضاد

کلید واژه های ماشینی : سازمان تربیت‌بدنی و وزارت علوم، مدیران سازمان تربیت‌بدنی، ویژگی‌های فردی مدیران سازمان تربیت‌بدنی، مدیران، سابقهء خدمت مدیران سازمان تربیت‌بدنی، خلاقیت، سابقهء ورزشی مدیران سازمان تربیت‌بدنی، میان جنسیت مدیران سازمان تربیت‌بدنی، مدیریت تضاد، مدرک تحصیلی مدیران سازمان تربیت‌بدنی

این تحقیق برای بررسی میزان تأثیر ویژگی‌های‌ فردی مدیران سازمان تربیت‌بدنی و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری بر خلاقیت و مدیریت تضاد صورت گرفته است.نمونهء تحقیق شامل کلیهء مدیران سطح عالی و میانی سازمان تربیت‌بدنی‌ (75 نفر)و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری(85 نفر)است. ابزارهای اندازه‌گیری این تحقیق عبارتند از:1.پرسشنامهء خلاقیت‌ دکتر عابدی که شامل پرسش سه‌گزینه‌ای است.2.پرسشنامهء مدیریت تضاد رابینز که شامل پرسش هفت گزینه‌ای است.3. پرسشنامهء ویژگی‌های شخصی مدیران که شامل پرسش است. روش‌های آماری که در این تحقیق به کار رفته عبارت بودند از: ضریب همبستگی پیرسون.آزمون t .آزمون کالموگراف اسیرنف، رگرسیون چندگانه و آزمون خی‌دو.در ضمن برای اطمینان از روایی پرسشنامه‌ها از آزمون مجدد یا بازآزمایی به فاصلهء روز به‌ کار رفت.نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ویژگی‌های فردی‌ (سن،جنسیت،سابقهء ورزشی،سابقهء خدمت،میزان تحصیلات، رشتهء تحصیلی)تأثیری بر میزان خلاقیت و نوع مدیریت تضاد مدیران سازمان‌های مورد بررسی ندارد.

خلاصه ماشینی:

"حرکت-زمستان 1385 شمارهء 30-ص ص:41-29 تاریخ دریافت:17/02/84 تاریخ تصویب:28/09/84 HARAKAT No. 30,Winter 2007 بررسی تأثیر ارتباط بین ویژگی‌های فردی مدیران سازمان تربیت‌بدنی و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری بر خلاقیت و مدیریت تضاد (به تصویر صفحه مراجعه شود) دکتر پرستو اصانلو دکترای دانشگاه تهران دکتر حسن اسدی-دکتر محمود گودرزی استادیار دانشگاه تهران دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد دانشیار دانشگاه تربیت مدرسچکیده:این تحقیق برای بررسی میزان تأثیر ویژگی‌های‌ فردی مدیران سازمان تربیت‌بدنی و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری بر خلاقیت و مدیریت تضاد صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که/17 درصد مدیران سازمان تربیت‌بدنی دارای مدرک‌ کاردانی و 10 درصد آنها نیز دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند و پایین‌ترین مدرک تحصیلی‌ مدیران وزارت علوم،تحقیقات و فناوری کارشناسی است. میان عناصر خلاقیت و سابقهء خدمت مدیران در سازمان تربیت‌بدنی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در مقایسهء دو سازمان با یکدیگر رابطهء معنی‌داری وجود ندارد. میان روش‌های مدیریت تضاد و سن،سابقهء ورزشی و سابقهء خدمت مدیران سازمان‌ تربیت‌بدنی و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری رابطهء معنی‌داری وجود ندارد. میان جنسیت مدیران سازمان تربیت‌بدنی و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و عناصر خلاقیت رابطهء معنی‌داری وجود ندارد. میان مدرک تحصیلی مدیران سازمان تربیت‌بدنی و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و عناصر خلاقیت رابطهء معنی‌داری وجود ندارد. میان مدرک تحصیلی و روش‌های مدیریت تضاد در مدیران سازمان تربیت‌بدنی و وزارت‌ علوم،تحقیقات و فناوری رابطهء معنی‌داری وجود ندارد و میزان تحصیلات بر نوع روش مواجهه‌ مدیران با تضادهای سازمانی اثری ندارد. همچنین نتایج آزمون T نشان می‌دهد میان ویژگی‌های فردی مدیران دو سازمان(میزان‌ تحصیلات،رشتهء تحصیلی)و میزان خلاقیت و نوع تضاد مدیران سازمان‌ها،رابطهء معنی‌داری‌ وجود ندارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.