Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر ارتباط بین ویژگی های فردی مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 30 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 29 تا 42)

کلیدواژه ها : مدیریت تضاد ،خلاقیت

کلید واژه های ماشینی : تضاد در مدیران سازمان ،عناصر خلاقیت رابطهء معنی‌داری ،مدرک تحصیلی ،رابطهء معنی‌داری ،درصد مدیران سازمان تربیت‌بدنی ،فناوری بر خلاقیت ،ویژگی‌های فردی ،سابقهء ورزشی مدیران سازمان ،مدیریت تضاد در مدیران ،تعداد مدیران وزارت علوم ،خلاقیت و مدیریت تضاد ،سابقهء ورزشی ،ویژگی‌های فردی مدیران ،تضاد رابطهء معنی‌داری وجود ،سابقهء خدمت ،تحقیقات و فناوری ،جنسیت مدیران سازمان تربیت‌بدنی ،مدیریت تضاد رابطهء معنی‌داری ،مدیران سازمان ،وزارت علوم ،خدمت مدیران سازمان تربیت‌بدنی ،رابطهء معنی‌داری وجود ،فردی مدیران سازمان ،ویژگی‌های فردی مدیران سازمان ،مدیریت تضاد ،سابقهء خدمت مدیران سازمان تربیت‌بدنی ،سازمان تربیت‌بدنی ،مدیران سازمان تربیت‌بدنی ،فردی مدیران سازمان تربیت‌بدنی ،سازمان تربیت‌بدنی و وزارت علوم

این تحقیق برای بررسی میزان تأثیر ویژگی‌های‌ فردی مدیران سازمان تربیت‌بدنی و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری بر خلاقیت و مدیریت تضاد صورت گرفته است.نمونهء تحقیق شامل کلیهء مدیران سطح عالی و میانی سازمان تربیت‌بدنی‌ (75 نفر)و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری(85 نفر)است. ابزارهای اندازه‌گیری این تحقیق عبارتند از:1.پرسشنامهء خلاقیت‌ دکتر عابدی که شامل پرسش سه‌گزینه‌ای است.2.پرسشنامهء مدیریت تضاد رابینز که شامل پرسش هفت گزینه‌ای است.3. پرسشنامهء ویژگی‌های شخصی مدیران که شامل پرسش است. روش‌های آماری که در این تحقیق به کار رفته عبارت بودند از: ضریب همبستگی پیرسون.آزمون t .آزمون کالموگراف اسیرنف، رگرسیون چندگانه و آزمون خی‌دو.در ضمن برای اطمینان از روایی پرسشنامه‌ها از آزمون مجدد یا بازآزمایی به فاصلهء روز به‌ کار رفت.نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ویژگی‌های فردی‌ (سن،جنسیت،سابقهء ورزشی،سابقهء خدمت،میزان تحصیلات، رشتهء تحصیلی)تأثیری بر میزان خلاقیت و نوع مدیریت تضاد مدیران سازمان‌های مورد بررسی ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.