Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر برد و باخت و جهت گیری هدفی بر میزان احساس خودکارامدی در فوتبالیست های لیگ کشور

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 30 علمی-پژوهشی (10 صفحه - از 59 تا 68)

کلیدواژه ها : خودکارامدی ،وظیفه‌مدار ،خودمدار و لیگ کشور

کلید واژه های ماشینی : خودکارامدی در فوتبالیست‌های لیگ ،خودکارامدی ،احساس خودکارامدی در فوتبالیست‌های ،میزان احساس خودکارامدی ،احساس خودکارامدی ،باخت ،میانگین‌های مقادیر احساس خودکارامدی ،فوتبالیست‌های لیگ کشور ،وظیفه‌مدار ،لیگ کشور ،خودمدار ،جهت‌گیری هدفی ،میزان احساس خودکارامدی وظیفه‌مداران ،توجه به جهت‌گیری هدفی ،لیگ دستهء اول ،گروه وظیفه‌مدار و خودمدار ،خودکارامدی در خودمداران ،وظیفه‌مدار و خودمدار ،تیم‌های شرکت‌کننده در لیگ ،مقادیر آماری احساس خودکارامدی ،مورد احساس خودکارامدی ،گروه وظیفه‌مدار ،لیگ دستهء ،باخت کاهش معنی‌داری مشاهده ،خودکارامدی آزمودنی‌های ،پرسشنامهء احساس خودکارامدی ،معنی‌داری ،خودکارامدی آزمودنی‌های گروه ،فوتبالیست‌های ،دستهء اول

هدف این پژوهش،بررسی اثر بردوباخت با توجه به جهت‌گیری هدفی(وظیفه‌مدار و خودمدار)بر میزان‌ احساس خودکارامدی در فوتبالیست‌های لیگ کشور(دستهء اول و برتر)است.بدین‌منظور 60 آزمودنی به طور تصادفی تحت عنوان‌ حجم نمونه در جامعهء آماری تیم‌های شرکت‌کننده در لیگ دستهء اول و برتر کشور شرکت کردند.آزمودنی‌ها قبل و بعد از مسابقه‌ به پرسشنامهء احساس خودکارامدی بندورا و پرسشنامه‌های‌ وظیفه‌مداری و خودمداری در ورزش پاسخ دادند.پس از استخراج‌ یافته‌ها و تنظیم جداول توزیع فراوانی،به بررسی و مقایسهء داده‌های حاصله بانورم مندرج پرسشنامه،به ارزیابی میزان‌ احساس خودکارامدی آزمودنی‌ها پرداخته شد.نتایج حاصل نشان‌ داد میزان احساس خودکارامدی وظیفه‌مداران بعد از برد به صورت‌ معنی‌داری افزایش یافته است( P 0/00 )،همچنین بعد از باخت‌ کاهش معنی‌داری مشاهده شد( P 0/00 ).در همین مورد احساس‌ خودکارامدی در خودمداران پس از باخت کاهش معنی‌دار ( P 0/00 )و پس از برد افزایش معنی‌داری( P 0/00 )را نشان داد. بین میانگین‌های مقادیر احساس خودکارامدی در دو گروه‌ وظیفه‌مدار بعد از برد( P>0/14 )و نیز بعد از باخت( P>0/77 ) تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.