Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه توان هوازی و توانایی تکرار فعالیت های سرعتی (RSA) در زنان بسکتبالیست

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 167 تا 178)

کلیدواژه ها :

ورزش‌های تیمی ،توانایی تکرار فعالیت‌های سرعتی‌ (RSA) و حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max)

کلید واژه های ماشینی : توانایی تکرار فعالیت‌های سرعتی، آزمون توانایی تکرار فعالیت‌های سرعتی، RSA، توان هوازی و توانایی، زنان بسکتبالیست، بازیافت، فوتبال توانایی تکرار فعالیت‌های سرعتی، فعالیت‌های سرعتی در زنان بسکتبالیست، زنان بسکتبالیست رابطهء معنی‌داری مشاهده، پژوهش بررسی رابطهء توان هوازی

در بسیاری از ورزش‌های تیمی از جمله‌ بسکتبال،هاکی و فوتبال توانایی تکرار فعالیت‌های سرعتی با فواصل بازیافت کوتاه از شاخص‌های مهم آمادگی ورزشکار محسوب می‌شود.هدف این پژوهش بررسی رابطهء توان هوازی و توانایی تکرار فعالیت‌های سرعتی در زنان بسکتبالیست بوده‌ است.به این منظور 30 بسکتبالیست زن عضو تیم‌های برتر تهران‌ در سال 84 انتخاب شدند.میانگین سن،قد،وزن و درصد چربی‌ آزمودنی‌ها به ترتیب 20 سال،8/167 سانتی‌متر،07/60 کیلوگرم و 5/22 درصد بود.هریک از آزمودنی‌ها در 2 روز مجزا،حداقل به‌ فاصلهء ساعت در مرکز سنجش قابلیت‌های جسمانی آکادمی ملی‌ المپیک حاضر شدند و به ترتیب در آزمون سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) و آزمون توانایی تکرار فعالیت‌های‌ سرعتی (RSA) شرکت کردند. VO2max با استفاده از پروتکل‌ نوارگردان بروس و با دستگاه تجزیه‌وتحلیل گازهای تنفسی و RSA با استفاده از 12 تکرار دو 20 متری با فواصل 20 ثانیه‌ سنجیده شد.برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش آماری‌ ضریب همبستگی پیرسون و نرم‌افزار SPSS 12 استفاده شد.

خلاصه ماشینی:

"هریک از آزمودنی‌ها در 2 روز مجزا،حداقل به‌ فاصلهء ساعت در مرکز سنجش قابلیت‌های جسمانی آکادمی ملی‌ المپیک حاضر شدند و به ترتیب در آزمون سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) و آزمون توانایی تکرار فعالیت‌های‌ سرعتی (RSA) شرکت کردند. از مهم‌ترین مطالعات در این میان، (1)- Repeated-Sprint Ability(RSA) (2)- Mc Mahon Wenger (3)- Tomlin Wenger پژوهشی است که هافمن‌1(1997)روی 197 سرباز پیاده‌نظام انجام داد و مشاهده کرد وقتی‌ میزان آمادگی هوازی از میانگین جامعه بیشتر باشد،بهبود بیشتری در میزان بازیافت پس از فعالیت ورزشی شدید آشکار نمی‌شود6. جدول 1-توزیع شاخص‌های آمار توصیفی و ویژگی‌های فردی آزمودنی ها(30- n ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 2،میانگین و انحراف‌استاندارد متغیرهای به دست آمده از آزمون بروس(حداکثر اکسیژن مصرفی)و آزمون RSA (بهترین زمان فعالیت سرعتی،مجموع زمان‌های تکار فعالیت‌های سرعتی و شاخص افت سرعت)ارائه شده است. جدول 2-میانگین و انحراف‌استاندارد VO2max و متغیرهای آزمون RSA آزمودنی‌ها(30- n ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج مربوط به همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول 3 ارائه شده است و چنانچه مشاهده‌ می‌شود: 1. مهم‌ترین یافتهء پژوهش حاضر،وجود همبستگی معنی‌دار بین حداکثر اکسیژن مصرفی و شاخص افت سرعت در تکرار فعالیت‌های سرعتی بوده است(001/0- p و 59/0- r ). ازجمله تاملین و ونگر(2002)رابطهء آمادگی‌ هوازی،حفظ توان و حداکثر اکسیژن مصرفی حین فعالیت شدید تناوبی را بررسی کردند و به این‌ نتیجه رسیدند بین VO2max و پاسخ هوازی به چرخه‌های سرعت بازیافت(10 فعالیت 6 ثانیه‌ای‌ با فواصل 30 ثانیه استراحت غیرفعال)و افت توان-هر دو-رابطهء معنی‌داری وجود دارد11. نتیجه‌گیری نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بین توان هوازی و توانایی تکرار فعالیت‌های سرعتی‌ همبستگی متوسطی وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.