Skip to main content
فهرست مقالات

درباره «المیزان»

مترجم:

نویسنده:

(2 صفحه - از 10 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : المیزان ،قرآن ،مفسر ،تفسیر ،قرآن مجید ،علامه طباطبائی ،روایات ،تفسیر قرآن به قرآن ،احادیث ،روش تفسیری علامه طباطبائی ،روش تفسیر قرآن به قرآن ،سیاق ،روایی ،آیات قرآنی ،روش ،احکام ،باطنی ،آرای ،ظاهر ،معانی ،آیات قرآن مجید ،روش تفسیر ،قرآن مجید فرو گذار ،اصلی ،نصوص قرآنی ،قرآن کریم ،علمی ،موضع علامه طباطبائی ،تفسیر المیزان ،حقایق

خلاصه ماشینی:

"و از سوی دیگر به تأویل آنها نیز گرایش ندارد و می‌کوشد که به آیات حاکی از یک قصه‌ ترتیب زمانی بدهد و از مجموع آیات مربوط به آن یک قصهء کامل قرآنی فراهم آورد،و برای روشنگری گوشه‌هایی از آن که قرآن مجید فرو گذار کرده-زیرا کتاب هدایت است‌ نه داستان-روایات وارده دربارهء آنها را گرد می‌آورد، به نحوی که قصهء روایی تابع مضمون قصهء قرآنی بوده و با آن معارض نباشد. 8. مفسر بزرگوار بخشهایی در تفسیر خود تحت‌ عنوان«بیان»دارد و در این قسمتها از سنت برای تأیید و تقویت نتایج و استنباطهای قرآنی خود و نیز شرح معانی‌ آیات در پرتو پژوهشهای لغوی و اعراب و سیاق و ظهور معنی استفاده می‌کند. و برای هر چه روشنتر ساختن و برجسته نمایاندن این نگرش خود(که بخشی از قرآن تفسیر کننده و روشنگر بخشی دیگر است)بحثهای‌ روایی،و منقولاتش از تفاسیر نقلی(-اثری-تفاسیری که‌ برای شرح و توضیح آیات عمدتا از احادیث استفاده‌ می‌کنند)و اسباب النزول(شأن نزول)و جز آنها را مستقل می‌آورد،و در ابتدای آنها کلمهء«اقول»[-چنین‌ می‌گویم‌]را ذکر می‌کند. علامه با ادعای کثرت نسخ که ناشی از اطلاق‌ آن بر تقیید،تخصیص،استثنا،تبیین و نظایر آن است، مخالف است و موضع او در این باره،موضع اصولیان است، یعنی بین این گونه اطلاقات فرق می‌گذارد و از نسخ فقط آنچه را از ظاهر آیات ناسخ و منسوخ هم برمی‌آید، می‌پذیرد [یعنی به صرف روایات که یک آیه ناسخ آیهء دیگر است‌ اعتنا و اکتفا نمی‌کند]لذا تعداد موارد نسخ از نظر او اندک است."

صفحه:
از 10 تا 11