Skip to main content
فهرست مقالات

شاهنامه ای دیگر

نویسنده:

(5 صفحه - از 31 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : شاهنامه، نوشته‌های ویرایشگر دربارۀ زبان شاهنامه، متن شاهنامۀ آقای دکتر خالقی، متن، ویرایشگر شاهنامه، تخت، زبان، ضبط، ویرایشگر متن، دکتر خالقی

خلاصه ماشینی:

"(ناموارۀ دکتر افشار، ج 3،ص 1840) -می‌افزایم:نخست باید گفت که در چاپ مسکو ضبط این کلمه به صورت«بازی»است(ج 100/1)و دیگر اینکه نوشتن کسرۀ اضافه به اشباع،از سهو کاتب نیست و در متنهای فارسی نمونه‌های بسیار دارد و در شاهنامه هم آمده است: {Sدگر هر که دارند بر پای بند# فرستید بازی منش ارجمندS} (مسکو،ج 8 ص 25 و پانوشت همان صفحه) {Sچو بازی هش آمد دگر ره ز پای# بیفتاد و ببرید ازو هوش ورایS} (ورقه و گلشاه،ص 26) {Sچو بازی هش آمد مه مشک سر# ببارید از دیده خون جگرS} (ورقه و گلشاه ص 74) {Sتو تیری من کمانم در جدایی# چو رفتی نیز بازی من نیاییS} (ویس و رامین،بنیاد فرهنگ399/) آقای دکتر خالقی در چاپ خود آورده است:فرستید بازمنش ارجمند(117/1)و نوشته است:متن تصحیح قیاسی است،بنگرید به:مجلۀ راهنمای کتاب(سال 17، شمارۀ 4 و 5 و 6،ص 350) -نوشته‌اند:گشتاسب در خطابه‌ای که به مناسبت بر تخت نشستن خود ایراد می‌کند از جمله می‌گوید: {Sسوی راه یزدان بیازیم چنگ# بر آزاده گیتی نداریم تنگS} (ج 67/6) بر طبق مصراع اول معلوم می‌شود که گشتاسب مثل حیوانات با چهار دست و پا راه می‌رفته است."

صفحه:
از 31 تا 35