Skip to main content
فهرست مقالات

بر بالهای اشتیاق

گزارشگر:

(7 صفحه - از 12 تا 18)

خلاصه ماشینی:

"داودی،مسئول غرفه‌های انتشاراتسروش که بخش عمده‌ای از سالن شمارۀ43 را به خود اختصاص داده بود-غرفۀعربی،انگلیسی،فارسی-دربارۀ کمو کیف نمایشگاه می‌گوید:این نمایشگاهو به طور کلی این حرکتهابه زعم من گامبزرگی در جهت تعمیم کتابخوانی درجامعه و گسترش آن است،ضمن آنکهبزرگترین مشوق ناشران هم هستتا هر سال با کیفیت بهتر و کمیتمطلوب‌تری در نمایشگاه شرکت کنند. این اتحادیه صریحاناخشنودی خود از از عدم شرکت همۀکتابهای نشر یافته در کشور اعلاممی‌کند چرا که نمایشگاه کتاب یککشور باید آیینۀ تمام نمکای شرایطفرهنگی مردم ان سامان باشد،حال آنکه4 L در بسیاری از موارد،به این صورت عملنشده است. اما در عین حال،باید به آیندۀنمایشگاه تهران امیدوار بود -گفت و گو با دکتر نیری زاده نمایندۀ انتشارات مک گروهیل (آمریکا) *شما چون سال گذشته فعالانه درنمایشگاه شرکت داشتید،می‌توانیددومین و سومین نمایشگاه کتاب تهران رابا یکدیگر مقایسه کنید؟ -در نمایشگاه امسال تعداد عناوینکتابها افزایش یافته و به همین نسبتتعداد ناشران نیز بیشتر شده است. منصوری در مقایسه نمایشگاه تهران بانمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورتمی‌گوید: در نمایشگاه فرانکفورت تمام ناشراندنیا شرکت فعال دارند اما در ایننمایشگاه از بسیاری از آنها دعوت نشدهیا به هر دلیل شرکت نکرده‌اند و تنها بهشرکت ناشران عمده بسنده شده است. حجت الاسلاممحمد تقی ذاکری،مسئول انتشاراتدارالعلوم بیروت هم با انتقاد از وضعیتنادرست تحویل کتابها و افزایش قیمتکتاب در نمایشگاه امسال،گفت:مشکلعمده دیگر ما این است که ایران بهکتابهای اهل تسنن نسبت به تشیع توجهبیشتری کرده است به طوری که درنمایشگاه امسال کتابهای فقه شیعه کمتراز یک پنجم از سایر کتابها بود."

صفحه:
از 12 تا 18