Skip to main content
فهرست مقالات

مردم از حقوق طبیعی بهره می برند؟

مترجم:

نویسنده:

(7 صفحه - از 22 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : حقوق، حقوق طبیعی، قانون، حکومت، سیاسی، اسلام، عقل، طبیعت، انسان، ارزش

خلاصه ماشینی:

"چرا مردم بر این گمان بوده‌اند و به اعتقاد من،هنوزهم به طور گنگ و مبهم هستند که از حقوق«طبیعی»بهره می‌برند یا مستقل از قوانین و حکومتها در هر جامعۀموجود،به لحاظ انسان بودن از بعضی حقوقبرخوردارند؟لابد دست کم تا حدودی به این دلیل است نوشتۀ م-مک دانلد1 از حقوق طبیعی بهره می‌برند؟ ترجمۀ مصطفی محقق داماد که هیچ الزام یا رابطۀ اجتماعی موجود فی نفسه موجهنیست و همیشه این امکان هست که آدمیان بپرسند وخواستار پاسخ مقنع شوند که چرا باید(یا نباید)بر آنرابطه یا الزام گردن نهند و نهایتا حتی ممکن استدستورهای تمامی حکومتهای موجود و فشارهایهر جامعه‌ای را مورد تردید قرار دهند و در برابر آنهاقد علم کنند اگر همه را متساویا ظالمانه یعنی نافی آنچیزی بدانند که فرد«حق»بنیادی خویش می‌شمارد. آقای مارتین فهرستیمرکب از 9 حق طبیعی تهیه کرده که علاوه بر حق حیات وآزادی و مالکیت که در نظریات قبلی آمده بود،حق پیشگرفتن مشاغل روحانی و حق زناشویی و تشکیل خانوادهرا نیز در بر می‌گیرد و همچنین حق هر فرد آدمی برای(به تصویر صفحه مراجعه شود) اینکه بخواهد با او به عنوان یک شخص رفتار کنند نههمچون یک شیء30،واضح است که این حقوق اقسامبسیار مختلف دارند و اگر قرار باشد مسئله به طور کاملمورد بحث قرار بگیرد،باید از هم تفکیک شوند."

صفحه:
از 22 تا 28