Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کتاب

(3 صفحه - از 40 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : زبان، داستان، کتاب، اشعار، رمان، فارسی، مادر، داستان کوتاه، اجتماعی، بالون مهتا

خلاصه ماشینی:

"فصل دوم(سوگ حماسه‌ها)،در بابمردانی است که در راه هدف خود پیکارمی‌کنند و می‌میرند،اما وجود ناله‌های مادراندر مرگ فرزندانشان و کاربرد بسیار احساساتدر این اشعار،فضای حماسی‌ای را کهشاعر در نظر داشته رقیق و کم تأثیر کردهاست. اما معرفی این آثار در کنار داستانهایفارسی،خواه ناخواه یادآور حقیقتی کمابیشتلخ نیز هست،و آن راه بسیار درازی است کهادبیات داستانی ایران برای همگام شدن باادبیات در صحنۀ جهانی،مجبور به پیمودن آناست. روانشناسان و زبان شناسان غربی در این عرصهگامهایی برداشته‌اند و نتایج تحقیقات آنها تاحدودی به زبان فارسی ترجمه شده است،امامطالعات دانشمندان و پژوهشگران شرقی[دراینجا،منظور شوروی]به دلایل خاص خود درایران کمتر انعکاس یافته است. زبان و شناخت آخرین اثر لوریا و شایدچکیده و حاصل پژوهشهای نظری و علمی او دراین عرصه است و شاهکار درخشانروان شناسی معاصر شوروی محسوب می‌شود. طبیعی است که اگر تلاشی در جهت رفع اینمحدودیتها صورت نگیرد،روان شناسی به یکرشتۀ سترون و راکدی تبدیل خواهد شد وقادر نخواهد بود جوابگوی نیازهای مبرمجامعۀ امروز ما باشد»(ص 21-20) یادداشت مترجم فارسی و مقدمۀ مترجمانگلیسی در آغاز زبان و شناخت،خواننده رابا بستر اندیشه‌های لوریا و همچنین عقایداستادش ویگوتسکی آشنا می‌سازد. درآمدی بر جامعه شناسی زبان،اولینکتاب جامع در این رشته است به قلم دکتریحیی مدرسی استاد و زبان شناس پرکار. طبعااین دو باید با هم ارتباطهای متقابلو همبستگی داشته باشند«و این همبستگییا پیوستگی به حدی است که برخی زبان راو در واقع واژگان زبان را آیینه‌ای دانسته‌اند کهپدیده‌ها و دگرگونیهای مختلف اجتماعی-فرهنگی جامعه را به نوعی در خود منعکسمی‌سازد»(ص 4 و 5). در این مورد دو زبانگونگی-کاربرد هر یکاز دو گونۀ متفاوت یک زبان بر حسب موقعیتاجتماعی مختلف مطرح است."

صفحه:
از 40 تا 42