Skip to main content
فهرست مقالات

امین معلوف: داستان هایم را براساس روایت های تاریخی می نویسم

مترجم: ؛

مصاحبه شونده: ؛

مهر 1370 - شماره 76 (2 صفحه - از 62 تا 63)

کلید واژه های ماشینی : داستان ،امین معلوف ،شخصیت ،لئوی آفریقایی ،کتاب ،تاریخی ،زبان ،سمرقند ،نوشتن ،عربی ،زبان عربی ،النور ،شرق ،غرب ،فرانسه ،زبان فرانسه ،زبان فرانسوی ،داستان هایم ،معلوف نویسنده لبنانی ،شخصیت تاریخی ،روزنامه ،احساس ،جنگ ،نوشتن به زبان عربی ،فکر ،امین معلوف و لئوی ،نویسنده امین معلوف ،اساسروایت‌های تاریخیمی‌نویسمرضا ناظمیانامین معلوف ،قید ،فرهنگ

صفحه:
از 62 تا 63