Skip to main content
فهرست مقالات

طرز سخن خواجو

مصاحبه شونده:

(9 صفحه - از 2 تا 10)

کلید واژه های ماشینی : خواجو، حافظ، غزلهای، عرفان، شاعر، تصوف، سخن، شعر خواجو، صوفی، ایهام، طرز سخن خواجو، سبک، تشبیه، هنر، کمال، غزلهای حافظ، شیوه، معانی، شعر حافظ، دیوان، غزلهای خواجو، غزل حافظ طرز سخن خواجو، عرفان درتمایز سبک شعری خواجو، سبک شعر سعدی با حافظ، سخن حافظ طرز سخن خواجو، ابیات خواجو، زبان، مسئله عرفان درتمایز سبک شعری، تفاوت شیوه سعدی با خواجو، عرفان و تصوف

خلاصه ماشینی: "دکتر حاکمی:تفاوتهای سبک شعر سعدی با حافظ وهمین طور خواجو هم از جهت لفظ مورد نظر است و هم ازجهت معنی،شاید قدری از بداقبالی خواجو بوده کهمابین ظهور دو شاعر بزرگ یعنی سعدی و حافظمی‌زیسته است و شهرتی که در اوایل این دوره سعدی باآثار منظوم و منثور خود به دست آورده و در یک قرنی کهدیگر شاعران بزرگی مانند حافظ پیدا نشدند(زیرا درپایان این دوره حافظ ظهور کرد و غزل عارفانه را به حدکمال رسانید)معروف نشدن شاعرانی مانند خواجو ازبد اقبالی آنان به شمار می‌رود. در متون نثر نیز کسانیهمچون ابوسعید ابوالخییر،غزالی و عین‌القضاتهمدانی در نمادهای عارفانه در آثار خود استفادهکرده و گاه به شرح و تفسیر این نمادها پرداخته‌اندبا توجه به این سنت و پیشینه تاریخی،آیا نمی‌تواننمادهای شعر خواجو را از نوع محکم و متشابه تصورکرد و در ارجاع متشابهات آن به محکماتش،راهی برخلوت اشعار او جست؟آیا اساسا با قاطعیتمی‌توان گفت که کدام شعر مربوط به دوره جوانیخواجو است و کدام شعر مربوط به دوره پیریبختگی او؟آیا نمونه‌هایی از اشعار او وجود دارد کهبا توجه به آنها به صراحت بتوان گفت که منظور ازمسایل عینی و غیر سمبلیک بوده است؟ دکتر حاکمی:گمان می‌کنم اگر در دیوان خواجهتورقی بکنیم،غزلهایی پیدا می‌کنیم که همان معانیحقیقی خودش را دارد."

صفحه:
از 2 تا 10