Skip to main content
فهرست مقالات

عرفان خواجو

نویسنده:

(2 صفحه - از 34 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : خواجو ،عشق ،عارف ،عقل ،حق ،سالک ،فنا ،حجاب ،ترک ،ریاضت ،نفس ،شاعر ،معشوق ،معنی ،دنیا ،هستی ،بقا ،مستی ،گذر ،سایه ،عاشق ،طلب ،جهان ،وحدت ،عقل کاشف سر عشق ،عقل سایه عشق ،قدم ،سالک راه حق ،جهان جان حجاب ،فنا دار بقا

خلاصه ماشینی:

"» {S-«ترک عالم گیر و عالمگیر شو زیرا که ما#هر زمانی خویشتن را در مکانی یافتیمS}{Sدر جهان بی‌نشانی تا نیاوردیم روی#ظن مبرکز آن بت مه رونشانی یافتیم»S}و باز اندرز می‌دهد که از لذات نفسانی مفارقت جویید،ازقیل و قال و کم و کیف دنیا در گذرید،و از بیش و کم دنیاآزاد باشید: {S-«بیا آزاد باش از خویش و چون سوسن زبان درکش#که از آزادگی نامش برآمد سرو بستانی»S}{S-«در گذر از چند و چون تابکی از کم و کیف#برگذر از نهی و نفی تا به کی از لاولنS}{Sچون برسیدی به حال دم نزن از قیل و قال#چون بگذشتی زقال بیش مگو ما و من»S}{S-«کی به منزل ره بری تا نگذری از خویش از آنک#ترک هستی در ره مستی نخستین منزل است»S}ترک ما سوی گویید که علایق جهان مادی حجابی استدر راه رسیدن به مطلوب: {S-«دلا جان در ره جانان حجابست#غم دل در جهان جان حجابستS}{Sاگر داری سری بگذر ز سامان#که در این ره سر و سامان حجابستS}{Sز هستی هر چه در چشم تو آید#قلم در نقش آن کش کان حجابستS}{Sعصا بفکن که موسی را در این راه#چو نیکو بنگری ثعبان حجاب است»S}جای دیگری می‌گوید: {S«ترا چو سرو به آزادگی برآید نام#چو نرگس ارننهی چشم بر زر و دینار»S}{S«ترک صورت کن اگر عالم معنی طلبی#کوس عزلت زن اگر ملکت کسری طلبی»S}{S-«جای وقوف نیست در این دامگاه دیو#بگذر که این مزابل سفلی نه جای تست»S}{S-«در حلقه رندان خرابات مغان آی#تا یک نفس از خویشتنت باز رهانند»S}{S-«که تا برون نروی زین مضیق جسمانی#چگونه بار دهندت به صدر صفه یار»S}{S-«عالمی خواه خارج از ارکان#خلوتی جوی خالی از اغیارS}{Sچند چون ابر آب خود ریزی#در تمنای اجری وادار»S}{S-«سالکان راه حق را در بیابان فنا#از چهار و پنج و هفت و شش جدایی یافتم»S}«فنا»در تصوف به حالات و کیفیات مختلف تعبیرمی‌شود."

صفحه:
از 34 تا 35