Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگیهای موسیقایی اصوات همگونه در شعر خواجو

نویسنده:

(4 صفحه - از 36 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : شعر، همگونه، همگونگی، شعر خواجو، اصوات همگونه در شعر، مصوت، مجموعه همگونگی، تکرار، آوایی، عنصر همگونه، مجموعۀ همگونگی ناقص، هجا، واژه، لفظ، کرمانی، صامت، درمان، عضو حاشیه‌ای همگونه‌های تکراری، همگونگی آوایی، اشعار خواجوی کرمانی، شعرا، مجموعه همگونی، بیت شعر تکرار، همگونه‌های تکراری، شعر خواجودکتر حسین وثوقیهمگونگی صوتی، مجموعه همگونگی از تکرار، طرح، طرح مجموعه همگونگی، روی‌هم مجموعه همگونگی، مصراع دوم

خلاصه ماشینی: "اکنون برای نمونه به عنصر همگونه ad vc دراین شعر خواجو توجه نمایید که در اثر نه بار تکرار یکابطه یا مجموعه همگونگی را بوجود آورده است: {S«به هر دردی که درمانم همان دردم دواباشد#که هم درمان من در دست و هم در دستدرمانم»S}طرح مجموعه همگونگی که از تکرار 13 بار همگونه ad &%07714FYKG077G% حاصل می‌شود بصورت زیر می‌باشد: (به تصویر صفحه مراجعه شود)به طوری که از آرایش همگونه‌ها در مجموعه همگونگیبالا مشاهده می‌شود،همگونه‌ها هفت بار در مصراع اول وشش بار در مصراع دوم و جمعا سیزده بار در سراسر بیتتکرار شده است و صوت حاشیه‌ای با تغییر در دو گونه آنیعنی گونه شماره 2 و گونه شماره 7 ملاحظه می‌شود. به گونه‌ای که در طرح زیر دیده می‌شود: (به تصویر صفحه مراجعه شود)اکنون یک بار دیگر بیت مورد بحث از خواجوی کرمانیرا که از نظر همگونگی آوایی بسیار غنی است و حاوی سهمجموعه همگونگی و 26 مورد رابطه تکرار اصواتمتجانس است،می‌آوریم،تا این بار باز شناخت و آگاهیعمیق از صنعت زیبای همگونگی،موسیقی خوش‌آهنگشعر او را به گوش جان نیوش کنیم: {S«اگر پنهان بود پیدا من آن پیدای پنهانم#اگر نادان بود دانا من آن دانای نادانم»S} آرایش و فراوانی اقلام همگونه: اگر اقلام تکرار شده در فاصله‌های نزدیک و برابر قراربگیرند،وانگهی مصوت حاشیه‌ای در تمام موارد تکراربدون تغییر باقی بماند،همگونگی،موزونی و انسجامبیشتری بخود می‌گیرند و بر شیوایی و زیبایی بیت به حدزیادی می‌افزایند."

صفحه:
از 36 تا 39