Skip to main content
فهرست مقالات

گفتگو با اکتاویوپاز

مصاحبه شونده:

مترجم:

(1 صفحه - از 112 تا 112)

کلید واژه های ماشینی : سارتر، شعر، گفتگو با اکتاویوپاز، آلمان، سوررئالیسم، نویسندگی، زبان، ترجمه آثار سارتر، مترجم آلمانیآثار ژان‌پل‌سارترمحافل ادبی آلمان، تفاوت میان شعر و نثر، برتون رهبر حرکت سوررئالیسم، رابطه میان شعر و نثر، تمدن، برتون، مردم، برنده جایزه نوبل، ترجمه آثار کامل ژان‌پل‌سارتر، اروپایی، نقد، اکتاویوپاز در زمینۀ رابطۀ، کتاب، شعر بیان‌شده با زبان نثر، اعتقاد، امریکای لاتین، زبان شعر بیان‌شده با زبان، سخن، شاعران عصر حاضر به‌آن، درگذشت مترجم، تمدن بزرگ، فیلسوف فرانسوی

خلاصه ماشینی: "نه تنها بدان سبب که شاعرم بلکه ناقدو روشنفکر نیز هستم»وی در موردتفاوت میان شعر و نثر می‌گوید: «دشوار است که بتوان تفاوت میانشعر و نثررا به طور دقیق بیان کرد،ولی اعتقاد دارم که شعر تلاش بیشتری از خوانندهمی‌طلبد،اما می‌توانم درباره رابطه میانشعر و نثر در قرن نوزدهم و بیستم سخنبگویم. وی همچنین بر این باور استکه پروست همانند او در توصیف واقعیتاز شعر استفاده بسیار کرده است اکتاویوپاز در زمینۀ رابطۀ شعر با هنرهای دیگراظهار کرد که:«هنرهای تجسمی تأثیربسیاری بر شعر گذاشت و خود نیز ازشعر متأثر گشت. بدین دلیل مشکلمی‌توان سخنی را که با زبان شعر بیانشده با زبان نثر و یا هر زبان دیگر عوضکرد و از اینجا تفاوت میان شعر و نثر وزبان عامیانه آشکار می‌شود» وی دربارۀ گرایشهای سیاسی خودمی‌گوید: 4 L (به تصویر صفحه مراجعه شود)«در آغاز از سوسیالیسم متأثر شدهجهت آنکه در نظر من عدالت اجتماعیمحقق می‌کرد،اما بعدها از ایدئولوژیسوسیالیستی ناامید و مأیوس گشتم."

صفحه:
از 112 تا 112