Skip to main content
فهرست مقالات

شعر مردمی در دوره بنی عباس

نویسنده:

(3 صفحه - از 36 تا 38)

کلید واژه های ماشینی : شعر، تالیف دکتر شوقی ضیف، مردم، شعر مردمی در دوره بنی‌عباس، نان، تاریخ الادب العربی، توده مردم، اسلامی، محروم، فقر

خلاصه ماشینی:

"(2) پس از آنکه بنی‌عباس روی کار می‌آیند و در زندگیاشرافی غرق می‌شوند و مردم عادی در فقر و تنگدستیغوطه‌ور می‌گردند،مقامات بدیع‌الزمان همدانی اگر چهاز نوع ادب تعلیمی به شمار می‌رود و نویسنده خواستهاست به ظاهر برای ادیبان و فرزانگان اسلوب کتابت و شیوۀاستفاده از لغت و ضرب المثلها و تضمین آیات قرآنی و اشعاررا بیآموزد،در واقع خود آیینه تمام نمای فساد حاکم و فقرعمومی مردم آن روزگار است و اینکه در هر مقاله قهرمانداستان ابوالفتح اسکندری با تردستی و حیله‌گری تازه‌ایمردم ساده‌لوح را می‌فریبد و از هر راه پست و مبتذلی روزیبه دست می‌آورد خود،از بی‌ارزش شدن اخلاق اسلامیتوسط خلفا و حاکمان و بالتبع مردم آن روزگار حکایتمی‌کند و از آنجه که حاکمان و صاحبان قدرت اموال مردمبیچاره را به غارت می‌برند و به باطل می‌خورند و بر تودهمردم رحمی روا نمی‌دارند طبیعی است که چنین وضعآشفته و پر از ظلم و ستم با زبان طنز و ادیبانۀ بدیع‌الزمانهمدانی در مقامات گفته شود و تنها وسیله کسب روزیو اسباب معیشت خدعه و نیرنگ و حیله‌گری باشد چنانکهبدیع‌الزمان در مقامه قریضیه از زبان ابوالفتحاسکندری می‌گوید: {Sو یحک هذا الزمان زور#فلا یغرنک الغرورS}{Sلا تلتزم حالة و لکن#در باللیالی کما تدور(3)S}«شگفتم از تو!این روزگار دروغ است پس فریبنخوری و بر یک حالت مباش ولی با روزگار به هر طرف کهگردش می‌کند بچرخ."

صفحه:
از 36 تا 38