Skip to main content
فهرست مقالات

فلسفه اصل آزادی

نویسنده:

(3 صفحه - از 10 تا 12)

کلید واژه های ماشینی : اندیشه ،انسان ،اعتقاد ،خدا ،مغزی ،اصل ،هستی ،واقعیات ،اصل آزادی ،اثبات ،عقیده ،تکالیف ،حیات معقول انسانها ،زندگی ،سخن ،قانون ،جهان ،آزادی اندیشه ،حیات آدمی وانرژیهای مغزی ،ارزش ،نتایج آزادی نامعقول بیان ،همۀ نتایج فکریبشری اثبات ،حقیقت ،بیان ،علم ،زنجیرغرایز حیوانی ،اعتقاد به خدا ،انسان بی‌اعتنایی‌اشنسبت به تکالیف انسانی ،اثبات خدا ،آزادی معقول اندیشه

خلاصه ماشینی:

"دوم:قلمرو نیروها و استعدادها و فعالیتهای غیر مادیانسان در این قلمرو،اعتقاد دائم به موضوعاتی ضروریاست که شاید،با حذف مناقشات جزئی و اصطلاح بافیهایحرفه‌ای،مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق متفکران بودهباشد،مانند اعتقاد به حجیت عقل سلیم،اعتقاد بهدریافت ناب وجدان اخلاقی که اساسی‌ترین محرک آدمیبه انجام وظیفه و تکلیف«بدون توقع پاداش مزدورانه»است،اعتقاد به فطرت پاک که بعدها در امتداد زندگی یاتقویت می‌گردد و موجبات رشد و کمال انسانی را فراهممی‌آورد و یا سرکوب می‌شود و از درون آدمی رخت برمی‌بندد-مثل دو نیروی قبلی«عقل سلیم و وجدان ناباخلاقی»که یا تقویت می شوند و مورد بهره‌برداری قرارمی‌گیرند و رشد و کمال آدمی را تامین می‌کنند و یاسرکوب می‌شوندو از کار می‌افتند-،اعتقاد به وجود(خود،شخصیت،من)که اگر با نیروهای مثبت-مخصوصابا عقل سلیم و وجدان ناب اخلاقی-حرکت کند قطعیاست که آدمی به مراحلی بالا از رشد و کمال نائل گردد،اعتقاد به اینکه تلاش بسیار شدید درونی برای یافتنپاسخ به چهار سؤال«من کیستم؟از کجا آمده‌ام؟برای چهآمده‌ام؟به کجا می‌روم؟»بسیار اصیل است و حیات آدمیبدون پاسخهای صحیح به این سؤالات به هیچ وجه قابلتفسیر و توجیه نخواهد بود. اما دلیل پلیدتر بودن انسان بی‌اعتنا به تکالیفانسانیت از درنده‌ترین حیوانات،مربوط به این است که هیچ حیوانی را نمی‌توان یافت که با آگاهی از درد و رنج حیوان دیگر،و با اطلاع از علاقۀ شدید به صیانت ذات که آن حیوان دارد،اقدام به دریدن و از پای درآوردن آن حیوان بکند،در صورتی که انسان بی‌اعتنا به تکالیف انسانی،به کمال آگاهی از درد و رنج انسانی و با داشتناطلاع از علاقۀ شدید به«صیانت ذات»که در انسانوجود دارد و با داشتن قدرت تعقل و پیروی از وجدان کهپیک امین خداوندی در درون انسانها است،اقدام بهپایمال کردن حقوق دیگر انسانها و وارد ساختنشدیدترین درد و زجر و شکنجه‌ها به آنان می‌کند و پس ازنوشیدن شراب پیروزی!(به خیال خود)نام قهرمان را همبه پیشانی می‌چسباند!با توجه دقیق به همۀ نتایج فکریبشری اثبات می‌شود که آن بایستگیها و شایستگیها،کهفوق ضرورتها و شایستگیهای جبری و اضطراری طبیعیاست،نمی‌تواند جز همان تکالیف الهی بوده باشد که به وسیلۀ پیامبران عظامو عقل سلیم و وجدان پاک به انسانهاابلاغ شده است."

صفحه:
از 10 تا 12