Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه حقیقی «تار» در موسیقی سنتی ایران

نویسنده:

(3 صفحه - از 48 تا 50)

کلید واژه های ماشینی : موسیقی، تار، موسیقی سنتی ایران، تحریف، سیم، نوازنده، نوازندگی، سازها امکان اجرای موسیقی ردیف، هنر، فرهنگ اجرای موسیقی سنتی ایران، هنر موسیقی سنتی ایرانی، فرهنگ، موسیقی ردیف، محور موسیقی سنتی ایران، شیوۀ، مضراب، اجرای موسیقی ردیف، زیبایی، دست گرفتن مضراب، پرده‌ها، شیوۀ نوازندگی، تغییر ساختمان ساز و تحریف، تار نوازان موسیقی، محورهای اساسی موسیقی سنتی، اصلی، فواصل اصلی موسیقی سنتی، تغییر، گرفتن فواصل اصلی موسیقی، ساز موسیقی ردیف، در موسیقی

خلاصه ماشینی: "این امر باعث شد که دو حالت اصلی مبارزه و نیایش،که از روح موسیقی ردیف در نوازنده متجلی شده و با قرارگرفتن ساز بر روی سینه(به شیوۀ قدما)به بینندهالقا می‌شد،از بین برود،انگار که سلحشوری اسلحۀ خودرا بر زمین گذاشته و دست از مبارزه برداشته است. حتی از تکنیک سازهایدیگر مانند ماندولین و گیتار و سیتار و غیره نیز استفادهمی‌شود!جالب اینکه هنگامی که ساز بر روی سینه قرارمی‌گیرد دیگر نمی‌توان با شیوه‌های متداول نوازندگی بهراحتی به اجرای موسیقی پرداخت،در حالی که اجرایدرست موسیقی ردیف با این شیوه راحت‌تر و عملی‌تر بهنظر می‌رسد. به طوری که اززمان مرتضی‌خان نی‌داود به بعد این«شیوه»رایج شد وحتی امروزه،اشخاصی در سه‌تار روی سیم بم«ریز»می‌نوازند!(2) ب)فواصل:دومین محور موسیقی سنتی ایران فواصلاست که از نظر علمی در کتب دانشمندانی چون فارابی-ابن‌سینا و صفی‌الدین و غیره دربارۀ آن بحث شده اما ازلحاظ عملی می‌توان گفت در مواقعی که نوازنده قصداجرای فواصل تحریف شده در دستگاههای همایون،چهارگاه،اصفهان و راکها و را دارد دچار اشکالاتیمی‌شود. از جمله ساختن سازهائی با دستۀ بلندتر از معمول(بهشکل افزایش طول دسته به طرف نقاره)برای اضافه کردنبه«وسعت»ساز،یا ساختن پرده‌ها(دستان)ی فلزی برایثابت کردن پرده‌ها به تقلید از سازهای غربی همچونگیتار و ماندولین و از این قبیل،و بست پرده‌های اضافهبر اساس گام بیست و چهار ربع پرده مساوی و دیگر تحریفهاکه هنگام عمل،بسیاری از آنها غیر قابل تثبیت بوده وعملا دچار اشکال فراوان شده است. با این وضع می‌توان مشاهده کرد کهتحریف در ساختمان تار با تحریف در نوع موسیقی ردیفآغاز شده است."

صفحه:
از 48 تا 50