Skip to main content
فهرست مقالات

فلسفه اصل آزادی

نویسنده:

(2 صفحه - از 14 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : مغزهای ،مردم ،حکمت ،حق ،سخن ،اصل آزادی ،خداوند ،حقایق ،بیان ،واقعیات ،پیمان ،تعلیم ،علم ،جملۀ ،خیر ،ارزش ،بیان حقایقمفید به حال انسانها ،همۀ اصول و ارزشهایواقعی بشری ،کسانی ،مغزهای بشری ،علت ،مغزی مردم جامعه ،آزادی بیان ،روز قیامت ،مطالعه کنندگانچنین سخن ،مردم نادان ،اصل آزادی بیان ،عامل ،واقعیات مفید به حال بشر ،پیمان بذل علم

خلاصه ماشینی:

"اما با نهایت تعجب مشاهده کردم کهمخاطب من چنین جواب داد:به چه دلیل شما تااین اندازه مخالف من چنین جواب داد:به چه دلیل شما تااین اندازه مخالف با انهدام نوع بشر می‌باشید؟!»1 اندیشه(به تصویر صفحه مراجعه شود) فلسفهاصل آزادی3 استاد علامه محمدتقی جعفریاگر عبارات بعدی متفکر مزبور را در تفسیر پاسخمخاطبش مورد دقت قرار بدهیم خواهیم دید که حتیامکان دارد یکی از بزرگترین عللی که مخاطب او را وادارکرده است چنان پاسخ حیرت‌انگیزی را بدهد همانفرسودگی مغزهای بشر و پوچ تلقی کردن زندگی استکه ناشی از رگبار نظریه‌ها و آراء ضد و نقیض و شایسته وناشایسته با سؤ استفاده از آزادی مطلق در بیان بوده است. آزادی بیان و تبلیغ از دیدگاه اسلام3 همین مقدار باید بدانیم که ابراز و بیان واقعیات مفید بهحال بشر،چه در قلمرو مادی و چه در قلمرو معنوی،نهتنها آزاد است بلکه کسی که اطلاعی از واقعیات و حقایق داشته باشد و قدرت بیان و تبلیغ آنها را در خود احساسکند و با این حال،ساکت بماند و مردم را از دریافت آنحقایق و واقعیات محروم بسازد،مجرم است و هم در ایندنیا و هم در آخرت مورد باز خواست قرار خواهد گرفت. اگر چه مخاطب در آیۀ اول اهل کتاب است،ولی با نظربه عموم آیۀ بعدی و با توجه به معنای حق و بینه(دلیلروشن)و هدایت که تأمین کنندۀ حیات حقیقی(حیاتمعقول)انسانها است،نهی مزبور شامل هر گونه کتمانو مخفی داشتن هر نوع حق و بینه و هدایت بوده و نیز شاملهر شخص یا گروهی است که کتمان کنندۀ امور باشد."

صفحه:
از 14 تا 15