Skip to main content
فهرست مقالات

ما شاهد آغاز دوباره تاریخ هستیم

نویسنده:

مترجم:

(2 صفحه - از 34 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : شعر، سیاسی، شاهد آغاز، بازار، زبانوادبیاتما شاهد آغاز، اندیشه، دوباره تاریخ، حاکم، نهشکستهای تاریخی عظیم، شیفتگان

خلاصه ماشینی:

"شاید همین ملتهای فقیر-که قربانیحکومتهای مستبد گذشته،عوام‌فریبیهوشیارانه،و در اسارت انحصارات درندهخو و روشنفکران چرندگوی شیفتۀخشونت بوده‌اند-بتوانند با این بهسازیبه رهایی سیاسی که در نظر آنها مفهومیجز اندکی رفاه اجتماعی ندارد،برسند،کسی با عقل سلیم خود،نمی‌تواندبپندارد که دامنه بحرانی که امروزه درکشورهای تحت سلطهکمونیسم-بوروکراتیک هرج و مرج ایجادکرده است،به دیگر کشورهای جهانگسترش می‌یابد یا نه. اما هیچیک از این نقصها،نقاط ابهام،اشتباهاتو افراط کاریها در برنامه‌هایشان و نهشکستهای تاریخی عظیم آنها،از ارزش ازاعتبار سئوالاتی که چنین نویسندگانی ازخود می‌پرسند،نمی‌کاهد. این واقعیتی است که نظامسرمایه‌داری،گنجایش فوق‌العاده‌ای ازخود برای نوآوری نشان داده است،درحالی که هر روز بیش از روز دیگر برکارایی خود می‌افزاید،ولی گاه و بیگاهدستخوش اصلاحاتی شده و حتی خود راانسانیتر کرده است. این واقعیتی است که نظامسرمایه‌داری،گنجایش فوق‌العاده‌ای ازخود برای نوآوری نشان داده است،درحالی که هر روز بیش از روز دیگر برکارایی خود می‌افزاید،ولی گاه و بیگاهدستخوش اصلاحاتی شده و حتی خود راانسانیتر کرده است. اما هیچیک از این نقصها،نقاط ابهام،اشتباهاتو افراط کاریها در برنامه‌هایشان و نهشکستهای تاریخی عظیم آنها،از ارزش واعتبار سئوالاتی که چنین نویسندگانی ازخود می‌پرسند،نمی‌کاهد. از میان آنها می‌توان بهحکام بزرگی نظیر پریکلس،1آگوستوس2و هادریان3و یا ضعیف‌تر ولی حساسترمانند فلیپ چهارم4پادشاه اسپانیا(کهمانول ماچادو5در جلد نخست دیواناشعار خود به نام»آلما»6از او به صورت«شاه نیک ما»7یاد کرده است)و یاآخرین امپراتور بد اقبالی چین یعنیهسوان‌تونگ8و نیز حاکم ستمگر وروشن ضمیری چون فردریک کبیر9،اشاره کرد. اما بی‌مانندی شعر عصرحاضر،در این است که از واقعیترویاهایی سخن می‌گوید که عمیقا درگذشتهریشه دوانیده‌اند و نه اینکه از مقیاسهایروشنفکری انقلابیون و از محدوده‌هایبسته مفاهیم فکری طرفداران مدینهفاضله سرچشمه گیرد."

صفحه:
از 34 تا 35