Skip to main content
فهرست مقالات

جشنواره برلین، مرکز تبادل هنری اروپای متحد

(2 صفحه - از 62 تا 63)

کلید واژه های ماشینی : رامبراند، هنری، جشنواره برلین، نمایش، نقاش، آثار رامبراند، آثار، برگزاری نمایشگاه آثار، مرکز تبادل هنری اروپای، هنری اروپای متحد

خلاصه ماشینی:

"مجلۀآلمانی زبان«هنر»در شمارۀ قبل درتفسیر خود از نمایشگاه رامبراندمی‌نویسد:«20 سال قبل نمایشگاهبزرگ آثار رامبراند در پایتخت هلندبرگزار شد،آن وقت دنیای هنر آسودهخاطر بود چون تا آن زمان تابلوهای ویآفرینش خود او محسوب می‌شد.... » بررسیهای زیادی انجام شد تا نشانداده شود که همه این آثار متعلق بهاوست و در نتیجه بیشتر آثار وی ارزشهنری خود را از دست داد. با وجود اینکه همه آثاری که در این نمایشگاه عرضهشده،اثر رامبراند نیست ولی دقیقترین وماهرترین کارشناسان نیز مشکلمی‌توانند آثار اصلی و بدلی را از هم تمیزدهند. از طرف دیگر نتایج بررسیها وتلاشهای دانشمندان و بررسی منتقدانهعلاقمندان به هنر،نشان می‌دهد که آثارنقاشان مقلد رامبراند،آن چنان همبی‌ارزش نیست بلکه بیانگر و روشنگرارزش و اهمیت شیوۀ خود رامبراند استو وجود این تابلوها در این نمایشگاه درحقیقت آثار وی را کامل کرده و زوایایدیگری از ظرافتهای هنری این نقاش راآشکار ساخته است. جشنوارهبرلین که آینده اقتصادی آن تا سال1995 تضمین شده است،با توجه به اینحقیقت که از این پس وظیفه دارد تا بهعنوان یک مرکز اشاعه دهنده فرهنگیما بین شرق و غرب در سیستم جدید اروپا 4 L عمل نماید،اهداف خود را ترسیممی‌کند. روزگاری که اروپا با تحول جدید خودبا شکل‌گیری اجتماعی و سیاسی تازه‌ایرویارو بود(یعنی شروع بورژوازی وخیزش طبقۀ متوسط جامعه)از آنجا کهرامبراند نقاش مبتکر و نوآوری بودروزگاری برای سرمایه داران آمستردامکار کرد تا توانست مقداری از دیون خودرا بپردازد و همچنان به کار خود ادامهداد تا در سال 1669 چشم از جهانفرو بست. اکنون هنگام آن است که دوبارهبپرسیم،چرا از نمایشگاه وی این همهاستقبال شده است؟کریستوفرریچاردمسئول فرهنگی و تربیتی موزه برگزارینمایشگاه،می‌گوید:«آثار رامبراند در،هر فردی نوعی شعور و هیجان و تحرکایجاد می‌کند."

صفحه:
از 62 تا 63