Skip to main content
فهرست مقالات

مقاومت در برابر «نظریه»

نویسنده:

مترجم:

(4 صفحه - از 22 تا 25)

خلاصه ماشینی:

"اما هرروشی که برای بیان کلی نظریۀ ادبی گزیده شود(و البته مبادی گوناگون دیگری را می‌توان تصور کرد کههمه هم از لحاظ نظری درست باشند)،قدر مسلم آناست که یکباره مشکلاتی چنان پیچیده که در اثر آنها حتی ابتدایی‌ترینوظیفۀ تحقیق،یعنی حذردایی از وضعیت موجود نظریۀادبی،به گنگی و ابهام خواهد انجامید،آن هم نه لزومابه این دلیل که موضوعات فهرست طویلی دارند،بلکهاز این‌رو که تعیین حد و مرز آنها غیر ممکن است. البتهاین گونه دشواریهای قابل پیش‌بینی مانع آن نشده تانظریه‌پردازان ادبی روش«نظری»را بر روش«عملی»ترجیح ندهند؛با وجود این می‌توان ثابت کرد کهدر هر حال موفقیت آنان به قدرت و استحکام یک نظامبستگی داشته است(چه فلسفی،چه مذهبی یاایدئولوژیک)اگر چه شاید تأثیرش ضمنی بوده باشد،اماهمواره مفهوم پیشین اینکه چه چیزی«ادبی»استبراساس مقدمات همین نظام مشخص شده است،نهبراساس گوهر خود آن چیز به اصطلاح ادبی(البتهاگر چنان ادبی به راستی وجود داشته باشد). از خلال این اشارات کوتاه به دلایل و استدلالهایی کهبه طرز عمیق‌تر وقانع کننده‌تری توسط دیگران بیانشده‌اند،پاره‌ای پاسخهای نزدیک به پرسش نخستینرخ می‌نماید مانند اینکه:در«نظریۀ ادبی»چه چیزهراس آوری وجود دارد که موجد چنین مقاومتهاو انتقادهای سختی شده است؟پاسخ این است که«نظریۀ ادبی»ایدئولوژیهای جان سخت را از راهافشای ساز و کار آنها به تزلزل می‌کشاند،به معارضه با آنسنت نیرومند فلسفی می‌پردازد که«زیباشناسی»بخش مهمی از آن به شمار می‌رود،ضوابط و قانونهایمعمول آثار ادبی را از بین برده و مرزهای بین کلام ادبیو کلام غیر ادبی را تقریبا فرو می‌ریزد."

صفحه:
از 22 تا 25