Skip to main content
فهرست مقالات

نامه ها

نویسنده:

(3 صفحه - از 38 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : دوانی، سرقت، قم، مکتب اسلام، کتاب، فرهنگی، ماه، تاریخ، مقاله، دکتر مصطفی جواد

خلاصه ماشینی:

"»بنابراین اگر ما در این«گویا»چند سالتاریخ را فراموش کرده باشیم که درستهم معلوم نیست و پس از سی‌سالامروز به یاد نمی‌آوریم،با اصل مدعا کهایشان پیش از شرکت در کنفرانسبروکسل در ماه 1348 شمسی در قم بهملاقات ما آمدند و گفتند که می‌خواهمدر کنفرانس بروکسل شرکت کنم،ودربارۀ خواجه سخنرانی نمایم،و بعدهم خبر آن را به ما دادند،هیچ منافاتیندارد،بلکه از نظر تاریخ هم درستاست مقالات ما در سال ب‍1340 و1341 نشر یافته،و ایشان با خواندنآنها و شنیدن توضیحات ما هفت سالبعد،در سال 1348 در کنفرانسبروکسل شرکت و آن سخنرانی را ایرادنمودند. ». خانم احیایی و آقایمحسن عزیزی از آقای حائری سؤالکنند آیا شما بعد از سال 1348 و رفتنبه کنفرانس بروکسل و سخنرانی دربارۀخواجه با دوانی ملاقات داشته‌اید؟منمی‌گویم ملاقات ما بیش از یک بارنبوده و آن هم پیش از آن تاریخبوده است. سپس می‌نویسند:«تا آنجا کهنویسنده اطلاع دارد سرزمین‌هایتاریخی در این زمینه سابقۀ طولانیداشته و هیچ ارتباطی با ابداعات وابتکارات آقای دوانی و حائری ندارد!!» سپس سابقه طولانی بررسی‌ها دراین زمینه(یعنی مخلوط کردن عمدیکار ابن علقمی وزیر با خواجه نصیر)رابه وسیلۀ‌این عده در جاهای خودمی‌داند. ». امروز پس از 32 سال بار دیگر مقالهمرحوم دکتر مصطفی جواد را بررسیکردم،دیدم ایشان ادوارد براونمستشرق انگلیسی را نخستینکسیمی‌داند که در«تاریخ ادبیات ایران،ازسعدی تا فردوسی»این تهمت ا بهخواجه نصیر زده و گفته است او بود کهاشاره به هولاکوخان کرد تا مستعصم رابه قتل برساند و او را در این کار خائندانسته است(همان کتاب،صفحه 94)معلوم شد ما آن را همان موقع دیدهبودیم،ولی نوشتیم نخستین کسی کهاین تهمت را به خواجه زده و دستاویزدشمنان واقع شده،سرجان مالکمانگلیسی بوده و براون این مطلب را از اوگرفته است."

صفحه:
از 38 تا 40