Skip to main content
فهرست مقالات

شکوه و شکوفایی نگارگری

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(6 صفحه - از 4 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : هنر، نگارگری، نقاشی، استاد، فرهنگ، ایرانی، طراحی، اسلامی، غرب، استاد فرشچیان، رنگ، نگارگری ایرانی، هنر ایرانی، استاد محمود فرشچیان، فرهنگ غرب، نقاش ایرانی، هنر نگارگری ایرانی، هنر نگارگری ایرانی اسلامی، فکر، کیهان فرهنگی، زمینۀ هنر نگارگری ایرانی، نگارگری ایرانی اسلامی، نقاشی و نگارگری ایران، زمینۀ نگارگری ایرانی اسلامی، آموزش، حقیقت، سنت، انقلاب اسلامی، اصل، هنر نقاشی

خلاصه ماشینی: "اینها مختصر مطالبی بود در مورد نقاشی و نقاشاستادانی که اغلب در درس هنر به شاگردان و هنر جویان می‌داشتم،اما از آنجا که مراکز آموزش هنری نیزمورد هجوم فرهنگ غربی بی‌نصیب نبودند بخاطر آسان و تأثیر پذیری از مدافعین هنر غرب-که اصرار درشناسانیدن مکاتب هنری دیگران و مدرنیسم غربداشتند،در صورتی که در اروپا و یا آمریکا هر روز سبکراه و روش دیگری ارائه می‌شد که با روحی مشتاق ودلی آرزمند هنرستان را مأمن تعالی روحی خودمی‌دید،هنوز در فراگیری اولیۀ هنر تأمل و درنگزده به پذیرش در روش جدیدتری دعوت می‌شد: {Sسالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد#آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می‌کردS}{Sگوهری کز صدف کون و مکان بیرون است#طلب از گمشدگان لب دریا می‌کردS}از سوی دیگر هنرجو می‌دید که از این راه زودترمی‌تواند با دست و پا کردن نمایشگاهی پا به پلۀ اولگذاشته به مراحل بالاتری صعود کند. گمان می‌کنم این پانزده سالۀ پس از انقلاب اسلامیسیاست هنری مشخصی در زمینۀ نگارگری ایرانیاسلامی تدوین نشده و در این رابطه ما دچارسرگشتگی و نابسامانی هستیم؛آیا هنوز باید همانروشها که در رژیم گذشته تدوین می‌یافت و مقامخاص استعماری داشت و ملت ما علیه آنها قیام نمتدریس شود؟!و یا اینکه باید به این صرافت بیفتدحال که علیه تمام آن قوانین و مقررات تحمیلییکطرفه قیام کردیم در این زمینه نیز فکری اساسیو در خور انقلاب اسلامی بکنیم؟ می‌دانیم اساسنامۀ دانشگاه هنرهای زیبا-کهنخستین دانشکدۀ هنری است-به وسیلۀ میسرآندره گدار فرانسوی و به دستور رضاخان تدوین یااست و در این روش و خط مشی هنری جایی برای هنرفرهنگ ایرانی-اسلامی باقی نگذاشته‌اند و به طوردقیق قصدشان آن بوده که فرهنگ و هنر دنیاصنعتی اروپا و آمریکا و غیره..."

صفحه:
از 4 تا 9