Skip to main content
فهرست مقالات

مردی که مهر سکوت بر لب دارد

نویسنده:

مترجم:

(2 صفحه - از 64 تا 65)

کلید واژه های ماشینی : آلمان، هنر، مرگ، رمان، داستان، فیلم، زندگی، خاطرۀ، شک، کلام

خلاصه ماشینی:

"هنر قاتلزندگی است مروری بر زندگی و آثارتوماس مان توماس مان نویسنده و منتقدآلمانی به سال 1875 در بندرلویک،یکی از شهرهای شمالی آلمان بهدنیا آمد و مرگ او در سال 1955 درزوریخ(سویس)اتفاق افتاد. از این رو آلمانی‌ها اورا نبخشیدند،افزون بر اینکه او تا پایانعمر منتقدی بی‌ترحم برای ملت وکشور خود بود. آشکارا در توماس مان باز می‌یابیم،به طور کلی باید بگوییم که او هموتحت تأثیر رمانتیسم کهن آلمان بودهاست؛در عین حال نمادگرایی نیبزنوشته‌های او دیده می‌شود،لیکنهیچ وجه این نمادگرایی آثار او را و گنگ نمی‌سازد و دست آخر نتیجهکار بدون نقطۀ ابهام به ذهن خوانندهمی‌نشیند. پی در پینبض خود را می‌گیرد،با چناناضطرابی بخاطر ضربان بنضش و چنانترحمی برای خودش که تنها آن کس(به تصویر صفحه مراجعه شود) مردی کهمهر سکوتبر لب دارد که هیچ کس را در روی زمین غیر ازخودش ندارد،آن را حس می‌کند و باچنان وحشتی از مرگ که تنها آن کسکه دیگر هیچ چیز را در جهان خارج جزمرگ نمی‌خواد،آن را حس می کند. مرگ،زندگی،هنر و تقابل و تضاداینان با زندگی زمینۀ اصلی آثار توماسمان را تشکیل می‌دهد و گفته‌اند او درآثارش دلمشغولی کهن رمانتیکهایآلمانی را نیز داراست؛تضاد هنر بازندگی!و این را دلیل آن می‌دانند کهغالب قهرمانان توماس مان در تسخیرهنر نیستند. شایان ذکر است که توماس مان درکنار داستان نویسی،نقاد و ادیب چهرهدستی نیز بود. ذهنمشغولی مان در«کوه جادو»مسألۀزما و هستی،مرگ و زندگی است واو در این اثر پدیدۀ زمان را موشکافیمی‌کند و رابطۀ آن را با هستی و باانسان مورد ژرف نگری قرار می‌دهد. «تونیوکروگر»یکی از نخستین آثارتوماس مان است که به شدت رنگ وبوی رمانتیسم را در خود دارد."

صفحه:
از 64 تا 65