Skip to main content
فهرست مقالات

پیوند ادبی ایران و تاجیکستان

مصاحبه شونده:

(3 صفحه - از 12 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : ادبی، تاجیکستان، تاجیک، ادبیات، پیوند ادبی ایران و تاجیکستان، شوروی، ایران، دکتر قبادیانی، رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، زبان

خلاصه ماشینی:

"دکتر قبادیانی از سال 1359 تا سال 1371 رئیسکرسی نظریات ادبی و ادبیات معاصر فارسی تاجیکی دردانشگاه تاجیکستان بوده و آثار وی تاکنون در مطبوعاتکشورهایی چون تاجیکستان،ازبکستان،روسیه،افغانستان وایران به چاپ رسیده است. بهعنوان متفکر و اندیشمند بفرماییداتحاد جماهیر شوروی پیشین دراهداف سیاسی و فرهنگی خود برایدر هم پاشیدن این قلمرو تا چه اندازهموفق بوده است؟دکتر رحیم مسلمانیان قبادیانی:تاجیکها هیچگاه از ایرانیان جدا نبوده‌اند. درست استکه اینها نیز نمی‌توانستند از سیاست بلشویککناره گیری کنند-چنان که برتلس«تاریخ ادبیاتفارسی تاجیک»را از قدیمی‌ترین مرحله‌ها تا سدۀ یازدهتألیف کرد-اما یکی از دلایلی که او به درگاه حکومتشوروی نزدیک شد این بود که بنا بر فرمان استالین،نظامی را به آذربایجان شوروی نسبت داد. کیهان فرهنگی:گویا در تاجیکستانبرای احیای مواریث فرهنگی حرکتهاییتازه همچون بازگشت به خط فارسیشکل گرفته است،آیا این بازگشت بهخویشتن در ادبیات و هنر این منطقهنمودی هم داشته است؟دکتر قبادیانی:بله،نگاهی به تاریخ جامعۀ شورویتاجیک و تاریخ ادبیات آن برهه نشان می‌دهد که ازاواخر سالهای پنجاه،و به عبارتی پس از تشکیل انجمنبیستم حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی پیشین،خروشچف با جسارت به میدان آمد و پرستششخصیت استالین را محکوم کرد. ادبیاتیاست پایبند به ادبیات شوروی و خلقهای دیگر شوروی اینادبیات زیر سلطه و نفوذ حزب کمونیست بود و بااقدامات خروشچف اندکی آزادی در آن احساس شد،چنان که کمی با ادیبان گذشتۀ خود و نیز با ادبیاتایران و افغانستان و دیگر ملتها آشنایی پیدا کردیم،ازآن پس اندک نسیمی در ادبیات ما وزیده،اما خیلیضعیف است. کیهان فرهنگی:به نظر شما آیا میانادبیات معاصر ایران و ادبیات نو آیینتاجیک پیوندی وجود دارد،اگر هستدر چه زمینه‌ای این پیوستگیمشخص‌تر است؟دکتر قبادیانی:به گمان من این پیوند،رابطه‌اینسبت قوی است."

صفحه:
از 12 تا 14