Skip to main content
فهرست مقالات

چه سنگین می رسد آوار اندوه

(1 صفحه - از 93 تا 93)

کلید واژه های ماشینی : دکتر کاظم خواجویان استاد تاریخ، کاظم خواجویان استاد تاریخ دانشگاه، علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد، زنده‌یاد دکتر خواجویان دربارۀ تاریخ، استاد تاریخ دانشگاه فردوسی، علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دکتر خواجویان

خلاصه ماشینی:

"دکتر خواجویان پس ازگذراندن دوره‌های ابتدایی و متوسطۀ تحصیل،بهدانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی(دکتر علی شریعتی)راه یافت و در سال 1341 به دریافت دانشنامۀتاریخ از آن دانشکده نایل آمد. ادکتر خواجویان از سال تحصیلی 57-1356 بهدر دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاهفردوسی مشهد پرداخت و پس از پیروزی انقلاباسلامی به گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد منتقلو چندی پس از آن ریاست دانشکدۀ ادبیات ایندانشگاه را پذیرفت. دکتر خواجویان نزدیک به نه سالدر این سمت باقی بود و پس از آن نیز تا هنگام چشم ازفرو بستن،در سمت معاوت دانشجویی دانشگاهفردوسی مشهد انجام وظیفه کرد. زنده یاد دکتر محمدکاظم خواجویان گذشته ازدرسهای تاریخ اسلام،تاریخ تشیع و تاریخدر بخش تاریخ دانشکده ادبیات مشهد،و گذشتهانجام امور اجرایی-اداری دانشگاه فردوسی مشهد،دردمند و سرشار از احساس مسؤولیت نسبت بهمسایل جامعۀ خویش بود. همچنین زنده یاد دکتر خواجویان دربارۀ تاریخ تشیعپژوهشی انجام داده بودند که بنا بود در سری انتشاراتسازمان«سمت»(سازمان مطالعت و تدوین کتب علومانسانی دانشگاهها)چاپ گردد."

صفحه:
از 93 تا 93