Skip to main content
فهرست مقالات

وضعیت کنونی اسلام شناسی

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(5 صفحه - از 5 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : ساشادینا، دین، کیهان فرهنگی، قرآن، کتاب، امام، عقیده، روایات، تاریخی، خداوند

خلاصه ماشینی: "گفتم خیلی خوب پس وقتی که مخاطب مناینها هستند که همگی منکرند و نمی‌خواهند تفسیرقرآن را قبول داشته باشند،حدیث نبوی را قبول ندارندو می‌گویند این حدیث هم ساخته شیعه است؛براینمونه در سخنان بخاری هیچ حدیثی دربارۀ مهدینداریم،درباره نقبا آمده و اشاره‌ای شده،اما کلمهمهدی نیامده،می‌گوییم باشد ما اگر اینها را در نظربگیریم پس نه راهی به حدیث داریم و نه راهی بهکتابهای تفسیر،راه ما این است که ببینیم ایدئولوژیقرآن چیست؟من دردش را کشیده‌ام،شما اگر کتابمن را مطالعه کنید در صفحات 5-2 می‌گویم:شما می‌گویید اشاره‌ای به این موضوع در قرآن نیست،اما در قرآن مسألۀ عدالت و نیز ایدئولوژیبرای جامعه که وجود دارد. کیهان فرهنگی:روشی را که منطقیونالهی پیموده‌اند،کافی و کامل نمی‌دانید؟ ساشادینا:نه،می‌خواهم بگویم که اگر فقط ازراه برویم،به جامعه و به مردم امروز جامعه نمی‌رسیمچون شخصی که در جامعه امروز،بزرگ می‌شودمی‌کند،از جهات مختلف مورد تهاجم قرار می‌گیردفقط از راه عقیده نیست که ما نمی‌توانیم به جوان امربگوییم تنها خداوند را قبول داشته باشد،چون خداوندگفته مرا قبول داشته باشید؛ما مجبوریم از راههامختلف و از بعدهای گوناگون که در آموزش و پروشامروز وجود دارد یکه جهانبینی را ارائه داده و بگوییمکه آقا شما می‌توانید به این صورت معتقد امروزداشته باشید. کیهان فرهنگی:آیا اجتهاد و شیوۀدرک مسایل مستحدثه توانسته استکارایی خود را در عمل نشان دهد؟ ساشادینا:بله،ما سالانه سمینار داریم و تجاربیکدیگر را مورد انتقاد قرار داده و از یکدیگر یادمی‌گیریم و زمانی که بحثی می‌شود،به عنوان شورا بهطور دسته جمعی پاسخ می‌دهیم و اکنون زمان آنرسیده که شورا تشکیل شود،زیرا مسایل خیلی پیچیدهشده‌اند به گونه‌ای که نه ما و نه شما نمی‌توانیم بهتنهایی کاری انجام دهیم."

صفحه:
از 5 تا 9