Skip to main content
فهرست مقالات

عروض و قافیه علمی

نویسنده:

(3 صفحه - از 16 تا 18)

خلاصه ماشینی:

"آقای دکتر سیروس شمیسا در گفتگویی که مجلۀ«کیهان فرهنگی»در شمارۀ هفتم(مرداد ماه 1372)باایشان انجام داده است،مدعی شده‌اند که عروضعلمی فارسی از ابتکارات و ابداعات ایشان است ماجرا این است که طی سالهای 52-1351 که قراربود طرح نظام جدید آموزشی آن زمان(چهار سالهشدن دورۀ دبیرستان و ایجاد دورۀ راهنمایی)اجرا شود،واز طرف سازمان برنامه ریزی و کتابهای درسی وزارتآموزش و پرورش از نگارنده و تنی چند از ادیبان،ازجمله آقاین دکتر ضیاء الدین سجادی،دکترنادر وزین پور،دکتر نشاط،شادروان دکتر صراف جهتبرنامه ریزی مواد درسی کتابهای درسی رشتۀ زبانو ادبیات فارسی دعوت شده بود،نگارنده طرح«قافیهو عروض علمی شعر فارسی»را ارائه داد این طرح درآغاز به سبب نو و ابتکاری بودن مورد موافقت بعضی ازهمکاران،از جمله جناب دکتر نشاط قرار نمی‌گرفت،اما پس از چند جلسه بحث و بررسی چون علمی بودنآن مسلم و ثابت شد ابتدا طرح قافیه و سپس طرحعروض به تصویب رسید(مدارک آن در سازمانبرنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش هست). حالآنکه عروض و قافیه‌ای که ایشان نوشته‌اند،درست خلاف این است،زیرا به جای توصیف واقعیتها مؤلفنظر و پیشداری خود را ملاک قرار داده و افزون بر این،نظرات قدما و بعضی قواعد عروض و قافیه شعر عرب رابه عنوان قواعد عروض و قافیۀ شعر فارسی آورده و بهطبقه بندی اوزان نیز نپرداخته‌اند. این نکاتدر عروض دبیرستانی آقای دکتر شمیسا(سال انتشار:1356)موجود نیست و نخستین بار در عروضدبیرستانی(سال انتشار:1365)و عروض دانشگاهی(سال انتشار:1367)که هر دو پیش از عروض«پیامنور»انتشار یافته‌اند،آمده است و ایشان این مطالب رااز عروض نگارنده گرفته‌اند و نه تنها اشاره‌ای به مأخذآنها نکرده‌اند،بلکه آنها را با تأکید به نام خود ثبتنموده‌اند:1-یکی از مسایل مهم در عروض این است که پساز تقطیع هجایی چگونه ارکان مناسب را در برابر تقطیعهجایی قرار دهیم."

صفحه:
از 16 تا 18