Skip to main content
فهرست مقالات

... جدل با سخن حق نکنیم

نویسنده:

(3 صفحه - از 35 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : کلیله و دمنه، نقد، کتاب، تدریس، متن، معنی، جدل با سخن حق، جمله، ادبی، قلم

خلاصه ماشینی:

"در پاسخ ایشاننخست توضیحی دارم و آن اینکه اگر شرح مشکلاتکتابی برای استفاده فضلا و اهل فن نوشته شود،آن وقت توضیحات ساده،زاید و بی‌موردخ خواهد بود ولیبه عکس،وقتی که کتابی برای عموم علاقه‌مندان وبویژه جوانان نوشته شود،حتما ضروری خواهد بود کهبه جزئی‌ترین موارد و ساده‌ترین الفاظ و ترکیبات نیزاشاره شود و این شیوه از مدتها پیش بر اثر نیاز مراکزآموزشی،در کشور ما معمول شده. دیگر آنکه،خود دکتر رضا انزابی‌نژاد که توضیحاتگزیده«کلیله»و«چهارمقاله»را ساده و ابتداییمی‌خوانند و آن را از نقایص این مجموعه می‌دانند ازیاد برده‌اند که در گزیده‌هایی که خود فراهم آورده‌اندمانند«گزیدۀ تاریخ بلعمی»(3)چه کلمات و الفاظساده‌ای را توضیح داده و در ضمن سادگی و روشنیآنها را بارها تکرار کرده‌اند. از مشاهدۀ این احوال معلوممی‌شود که رطب خورده می‌تواند از رطب خوردن منعکند!؟ افزون بر این،هنگامی که تالیف این دو مجموعه ازسوی دانشگاه«پیام نور»به این جانب تکلیف شد وناگزیر باز امتثال اشارات دوستان دیرین خود شدم،یادآوری کردند که این مجموعه‌ها بایستی به صورتیک خو دآموز باشد من نیز در تمامی مراحل تألیف،آنتوصیه را مد نظر داشتم و شرح جزئیات و توضیحواضحات از آنجا ناشی شده است. »در پاسخ ایشانمی‌گویم در سر تاسر باب دوم بحثی از نعمت به میاننیامده،بلکه در این جمله دمنه می‌گوید:خرم وبی‌خصمم زیستن پسند و سلیقۀ عافیت طلبان است ومن عافیت طلب نیستم و چون همتی بلند دارم،هرگونه پی امدی را استقبال می‌کنم؛زیرا در تأیید(به تصویر صفحه مراجعه شود)همان جمله می‌گوید«هر کجا علو همتی بود از رنجهایصعب و چشم زخمهای هایل چاره نباشد»."

صفحه:
از 35 تا 37