Skip to main content
فهرست مقالات

گوهر انسانی و تمدن جهانی

نویسنده:

(3 صفحه - از 42 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : تمدن ،انسان ،اسلام ،مسیحیت ،جهان ،آیین ،قدرت ،اراده‌ای ،گوهر انسانی و تمدن ،تمدن جهانی ،بی‌نهایت ،فرهنگ ،معنی ،جانور ،سخن ،ادراک ،شریف ،نژاد ،پیامبر ،اروپایی ،زندگی ،آفرینش ،مفهوم ،علم ،دانۀ ارزن ،تمدن جهانیمقاله‌ای منتشر‌نشده ،روح ،انواع ،اندیشه ،آفریدۀ قدرت و مخلوق ارادۀ

خلاصه ماشینی:

"شناخت زندگی را گاه در انواع و اصل آنها به تکاپوبرمی‌خیزد و قدم در اقطار زیست شناسی می‌نهد،تا درسنگواره‌ها،در زندگی یاخته‌ای در پروانه وزنبورانزرین،از مورچه‌ها تا پیلان،از عقاب تا کبوتر،از شیر،ازببر،از اعماق اقیانوسها در کهکشانها به جستجویزندگی می‌تازد،و در این تکاپو و تلاش اوست که خود رامی‌جوید،زندگی را به هر کجا که نسیمی از زندگیمی‌وزد بی‌تردید حضور انسان را ادراک باید کرد،چراکه زندگی یک معنی دارد و آن انسان است،وزیست شناسی به نظر می‌آید که بیش ا آن نادان استکه می‌پندارد،زیرا نمی‌داند که این گره کور هستی،این رلسم ناگشودنی و بغرنج،که نام او زندگی است،از وجود آفرینشی سرچشمه می‌گیرد که نام آن انساناست،و با این همه می‌پندارد که با تشریح وجود او،وآمار و ارقام است که می‌تواند از راز آدمی و آغاز و پایاناو پرده برگیرد. آیا علم امروزمی‌تواند روزه‌ای از این ابدیت نهایی را در عرصۀطبیعت و به مثل در احساس و ادراک یک جانور گمانبرد؟بی‌تردید پاسخ منفی است،زیرا آن معنی را کهگفته بودند،آیا خداوند قادر است جهانی را بدینعظمت در دانۀ ارزنی بگنجاند بی اینکه دانۀ ارزن رابزرگتر و یا جهان را کوچتر کند؟آری،زیرا در یک ارزن بالقوه بی‌نهایت ارزنوجود دارد؛یک دانۀ ارزن هر گاه افشانده در خاکیمساعد و آب و هوایی مناسب شود،و به خوشه‌ها بدلشود،و باز هر دانه از آن خوشه به خوشه‌ها و همچناناین تکثیر سرسام آور اگر ادامه پیدا کند بی‌نهایت ارزن،به هر دانه ارزن وجود خواهد داشت که این جمله درهمان دانه نخستین بوده است."

صفحه:
از 42 تا 44