Skip to main content
فهرست مقالات

منابع پیش بینی کننده اعتماد به نفس ورزشی در سطح عملکرد دختران ژیمناست

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 81 تا 94)

کلیدواژه ها : ژیمناستیک هنری ،سطح عملکرد ،منابع اعتماد به نفس ورزشی

کلید واژه های ماشینی : پیش‌بینی‌کنندهء سطح عملکرد دختران ژیمناست ،سطح عملکرد دختران ژیمناست ،سطح عملکرد دختران ژیمناست مقطع ،منابع پیش‌بینی‌کنندهء سطح عملکرد دختران ،سطح عملکرد دختران ژیمن ،پیش‌بینی‌کنندهء سطح عملکرد دختران ژیمن ،عملکرد دختران ژیمناست مقطع راهنمایی ،اعتماد به نفس ورزشی ،منابع اعتماد به نفس ورزشی ،عملکرد دختران ژیمناست مقطع ابتدایی ،مقطع پیش‌بینی‌کنندهء سطح عملکرد دختران ،عملکرد دختران ژیمناست مقطع متوسطه ،نفس ورزشی پیش‌بینی‌کنندهء سطح عملکرد ،نفس ورزشی در سطح عملکرد ،ورزشکاران ،سطوح پایین عملکرد دختران ژیمناست ،ژیمناست مقطع راهنمایی نقش پیش‌بینی ،دختران ژیمناست مقطع راهنمایی نقش ،نفس ورزشی ویلی و همکاران ،دختران ژیمناست مقطع ابتدایی نقش ،مقطع راهنمایی نقش پیش‌بینی کنندگی ،نقش پیش‌بینی کنندگی ،ژیمناستیک ،رفتار رهبری مربی ،دختران ورزشکار نقش پیش‌بینی کنندگی ،مقطع ابتدایی و خودابرازی بدنی ،مفهومی اعتماد به نفس ورزشی ،ژیمناست مقطع ابتدایی نقش پیش‌بینی ،ژیمناست مقطع متوسطه نقش پیش‌بینی ،دختران ژیمناست مقطع متوسطه نقش

هدف این پژوهش عبارت است از تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی و پیش‌بینی‌کننده در سطح عملکرد دختران ژیمناست.جامعهء آماری شرکت‌کنندگان در مسابقات ژیمناستیک هنری المپیاد ورزشی دانش‌آموزان‌ سراسر کشور بودند که در مقاطع ابتدایی(44 نفر)،راهنمایی(39 نفر)و متوسط(30 نفر)به عنوان نمونه‌ انتخاب شدند.به دلیل محدود بودن تعداد شرکت کنندگاه،نمونه با جامعهء آماری برابر بود.از پرشسنامهء منابع‌ اعتماد به نفس ورزشی و قضاوت داوران بر سطح عملکرد در گردآوری داده‌ها استفاده شد.ضریب پایایی‌ پرشسنامهء به کار گرفته شده براساس آلفای کرونباخ در سه مقطع برابر با 91/0 بود.داده‌های پژوهش با آزمون‌ رگرسیون چند متغیری گام‌به‌گام در سطح تجزیه و تحلیل شدند.نتایج نشان داد منبع موقعیت مطلوب در هر سه‌ مقطع پیش‌بینی‌کنندهء سطح عملکرد دختران ژیمناست بود.اما حمایت اجتماعی در مقطع ابتدایی و خودابرازی‌ بدنی و رفتار رهبری مربی در مقطع راهنمایی را منابع پیش‌بینی‌کنندهء سطح عملکرد دختران ژیمناست بودند. یافته‌های این پژوهش از مدل مفهومی اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران‌35حمایت می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"درحالی که ویلی و همکاران(1998) نشان دادند خود ابرازی بدنی و نیز منابع بیرونی در سطوح پایین اعتماد به نفس ورزشی صفتی دختران‌ ورزشکار نقش پیش‌بینی کنندگی دارد و طبق مدل‌ مفهومی اعنماد به نفس ورزشی با سطح عملکرد در ارتباط است. داده‌هایی این پژوهش با استفاده از پرسشنامهء منابع‌ اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران(35)و نیز قضاوت داوران رسمی فدراسیون ژیمناستیک بر سطح عملکرد دختران ژیمناست گردآوری شد. ضریب منابع پیش‌بینی‌کنندهء سطح عملکرد دختران ژیمناست مقطع متوسطه (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی‌ نقش پیش‌بینی کنندگی منابع اعتماد به نفس در سطح‌ عملکرد دختران ژیمناست در مقاطع تحصیلی‌ ابتدایی،راهنمایی و متوسطه. یافته‌های به دست آمده در مقطع ابتدایی با نتایج‌ تحقیق ویلی و همکاران‌35همخواین داشت،زیرا آنها مشاهده کردند منابع بیرونی در سطوح پایین‌ اعتماد به نفس ورزشی صفتی نقش‌ پیش‌بینی کنندگی دارند و طبق مدل مفهومی ویلی و همکاران‌35اعتماد به نفس ورزشی با سطح‌ عملکرد مرتبط است. نقش پیش‌بینی‌کنندهء منابع یادشده در سطوح‌ بالای عملکرد دختران ژیمناست مقطع راهنمایی با تحقیق ویلی و همکاران‌35همخوانی نداشت،زیرا نتایج آنها نشان داد منابع بیرونی و خودابرازی بدنی نقش پیش‌بینی کنندگی را بر سطوح پایین اعتماد به‌ نفس ورزشی صفتی دختران ورزشکار دارد و طبق‌ مدل مفهومی ویلی و همکاران‌35اعتماد به نفس‌ ورزشی با سطح عملکرد مرتبط است. نتیجهء به دست آمده با تحقیق ویلی و همکاران‌ 35همخوانی داشت،زیرا آنها نشان دادند منابع‌ بیرونی بر سطوح پایین اعتماد به نفس ورزشی صفتی‌ ورزشکاران نقش پیش‌بینی کنندگی دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.